Δικαίωμα ακρόασης

202Δ. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (8) του άρθρου, 202Β, το Δικαστήριο δεν εκδίδει διάταγμα, το οποίο απορρίπτει την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α ή διάταγμα, το οποίο διορίζει εξεταστή σε εταιρεία, χωρίς να έχει προηγουμένως δοθεί στην εταιρεία ή σε κάθε πιστωτή της εταιρείας, ο οποίος έχει εκφράσει στο Δικαστήριο την επιθυμία να ακουστεί επί του θέματος, η ευκαιρία να ακουστεί.