Διαθεσιμότητα έκθεσης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα

202Ε.-(1) Ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας παρέχει αντίγραφο της έκθεσης που ετοιμάστηκε από τον ίδιο, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 202Β, στην εταιρεία για την οποία έγινε αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202Α ή σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης που υποβάλλεται προς αυτόν.

(2) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης, να δώσει οδηγίες με τις οποίες να δύναται να απαλειφθούν από το αντίγραφο της έκθεσης οποιεσδήποτε πληροφορίες, η συμπερίληψη των οποίων είναι πιθανόν να επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωση της εταιρείας ή ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).