Σχετιζόμενες εταιρείες

202ΣΤ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν το Δικαστήριο διορίζει εξεταστή σε εταιρεία, δύναται κατά τον ίδιο χρόνο ή μετέπειτα, να εκδώσει διάταγμα το οποίο -

(α) διορίζει τον εξεταστή να είναι εξεταστής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου σε σχετιζόμενη εταιρεία, ή

(β) παραχωρεί στον εξεταστή, σε σχέση με την εταιρεία αυτή, όλες ή μερικές από τις εξουσίες ή τα καθήκοντα που του παρέχονται σε σχέση με την προαναφερόμενη εταιρεία.

(2) Το Δικαστήριο κατά την εξέταση της αίτησης για την έκδοση διατάγματος, σύμφωνα με το εδάφιο (1), λαμβάνει υπόψη κατά πόσο η έκδοση του διατάγματος ενδέχεται να διευκολύνει την επιβίωση της εταιρείας ή της σχετιζόμενης εταιρείας ή και των δύο και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern), και σε καμία περίπτωση δεν εκδίδει τέτοιο διάταγμα αν δεν ικανοποιηθεί ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της σχετιζόμενης εταιρείας και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).

(3) Μία σχετιζόμενη εταιρεία, στην οποία διορίζεται εξεταστής, θεωρείται ότι τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου για την περίοδο που άρχεται από την έκδοση διατάγματος σύμφωνα με το παρόν άρθρο και συνεχίζει για την περίοδο κατά την οποία η εταιρεία με την οποία σχετίζεται τελεί υπό προστασία.

(4) Σε περίπτωση που εξεταστής είναι διορισμένος σε δύο ή περισσότερες σχετιζόμενες εταιρείες, έχει τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα σε σχέση με κάθε εταιρεία, ως χωριστή οντότητα, εκτός αν το Δικαστήριο εκδώσει διαφορετικές οδηγίες.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, μία εταιρεία σχετίζεται με άλλη εταιρεία, αν -

(α) αυτή η άλλη εταιρεία είναι η μητρική της εταιρεία ή θυγατρική της, ή

(β) πέραν του ενός δευτέρου της ονομαστικής αξίας του συνηθισμένου μετοχικού κεφαλαίου της όπως αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 148, κατέχεται από την άλλη εταιρεία και εταιρείες που σχετίζονται με εκείνην την άλλη εταιρεία είτε άμεσα είτε έμμεσα, αλλά με άλλο τρόπο παρά με εμπιστευματική ιδιότητα, ή

(γ) πέραν του ενός δευτέρου της ονομαστικής αξίας τoυ συνηθισμένου μετοχικού κεφαλαίου όπως αυτό καθορίζεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 148, της κάθε μίας κατέχεται από μέλη της άλλης, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αλλά με άλλο τρόπο παρά με εμπιστευματική ιδιότητα, ή

(δ) αυτή η άλλη εταιρεία ή εταιρεία ή εταιρείες που σχετίζονται με εκείνην την άλλη εταιρεία ή αυτή ή άλλη εταιρεία μαζί με εταιρεία ή εταιρείες που σχετίζονται με αυτή δικαιούνται να ασκήσουν ή να ελέγξουν την άσκηση πέραν του ενός δευτέρου των δικαιωμάτων ψήφου κατ' οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας, ή

(ε) οι εργασίες των εταιρειών διεκπεραιώνονται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι ξεχωριστές εργασίες της κάθε εταιρείας ή ουσιαστικό μέρος αυτής δε διακρίνεται εύκολα, ή

(στ) υπάρχει άλλη εταιρεία, με την οποία σχετίζονται και οι δύο εταιρείες,

και «σχετιζόμενη εταιρεία» έχει αντίστοιχη έννοια.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εταιρεία» περιλαμβάνει οποιαδήποτε οντότητα, η οποία δύναται να υποβληθεί σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο.