Άρνηση Δικαστηρίου ακρόασης αίτησης υπό προϋποθέσεις

202Ζ. Το Δικαστήριο δύναται να αρνηθεί ακρόαση αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α ή, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να αρνηθεί τη συνέχιση ακρόασης τέτοιας αίτησης, αν κρίνει ότι κατά την ετοιμασία ή υποβολή της αίτησης ή κατά την ετοιμασία της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, ο αιτητής ή ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας -

(α) έχει παραλείψει να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε αυτόν, οι οποίες είναι ουσιώδεις για την άσκηση από το Δικαστήριο των εξουσιών του σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, ή

(β) δεν ενήργησε με καλή πίστη.