Αποτελέσματα αίτησης για διορισμό εξεταστή επί πιστωτών και άλλων

202Η.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 202Γ κατά την περίοδο που άρχισε από την ημερομηνία υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 202Α και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 202IΘ, και τελειώνει κατά τη λήξη περιόδου τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία εκείνη ή κατά την απόσυρση ή απόρριψη της αίτησης, οποιοδήποτε γεγονός επέλθει πρώτο, η εταιρεία θεωρείται ότι τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου.

(2) Για όσο χρόνο μία εταιρεία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Δεν δύνανται να αρχίσουν εναντίον της εταιρείας οποιεσδήποτε διαδικασίες εκκαθάρισης, ούτε να εγκριθεί ψήφισμα για εκκαθάριση σε σχέση με την εταιρεία εκείνη και οποιοδήποτε ψήφισμα που εγκρίνεται κατά τον τρόπο αυτό δεν έχει αποτέλεσμα,

(β) δεν διορίζεται παραλήπτης επί οποιουδήποτε μέρους της περιουσίας ή της επιχείρησης της εταιρείας ή αν έχει διοριστεί παραλήπτης πριν από την υποβολή αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 202Α, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 202Ι, τέτοιος παραλήπτης μπορεί να συνεχίσει να ενεργεί ως παραλήπτης,

(γ) καμία κατάσχεση στα χέρια τρίτου, μεσεγγύηση, κατάσχεση ή εκτέλεση δεν θα λαμβάνει χώρα έναντι της περιουσίας ή των αντικειμένων της εταιρείας, παρά μόνο με την συγκατάθεση του εξεταστή,

(δ) σε περίπτωση που οποιαδήποτε αξίωση εναντίον της εταιρείας εξασφαλίζεται με υποθήκη, επιβάρυνση, δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη επιβάρυνση ή ενέχυρο επί ή που επηρεάζει ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας, των αντικειμένων ή του εισοδήματος της εταιρείας, καμία ενέργεια δεν μπορεί να λάβει χώρα για τη ρευστοποίηση ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους αυτής της εξασφάλισης, παρά μόνο με την συγκατάθεση του εξεταστή,

(ε) δεν δύναται να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα για την ανάκτηση αγαθών που ευρίσκονται στην κατοχή της εταιρείας σύμφωνα με οποιαδήποτε συμφωνία ενοικιαγοράς, παρά μόνο με τη συγκατάθεση του εξεταστή,

(στ) σε περίπτωση που, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου, Κανονισμού ή άλλης ρύθμισης, οποιοδήποτε πρόσωπο άλλο από την εταιρεία είναι υπεύθυνο να καταβάλει όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χρεών της εταιρείας -

(ί) καμία κατάσχεση στα χέρια τρίτου, μεσεγγύηση, κατάσχεση ή εκτέλεση δεν λαμβάνει χώρα έναντι της περιουσίας ή των αντικειμένων του προσώπου αυτού αναφορικά με τα χρέη της εταιρείας, και

(ii) καμία διαδικασία οποιουδήποτε είδους δεν δύναται να κινηθεί εναντίον του προσώπου αυτού αναφορικά με τα χρέη της εταιρείας,

(ίίί) όταν οποιαδήποτε αξίωση εναντίον του προσώπου αυτού εξασφαλίζεται με υποθήκη, επιβάρυνση, δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη επιβάρυνση ή ενέχυρο επί ή που επηρεάζει ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας, των αντικειμένων ή του εισοδήματος της εταιρείας, καμία ενέργεια δεν μπορεί να λάβει χώρα για τη ρευστοποίηση ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους αυτής της εξασφάλισης, παρά μόνο με την συγκατάθεση του εξεταστή,

(ζ) κανένα διάταγμα για θεραπεία δεν δύναται να εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 202 έναντι της εταιρείας αναφορικά με παράπονα όσον αφορά τη διεξαγωγή των υποθέσεων της εταιρείας ή την άσκηση των εξουσιών των συμβούλων πριν από την υποβολή της αίτησης,

(η) οποιαδήποτε χρονική περίοδος κατά την οποία μία εταιρεία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου δεν υπολογίζεται κατά τον καθορισμό της προδιαγραφόμενης περιόδου σύμφωνα με τον περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμο,

(θ) κατά τον καθορισμό της περιόδου των έξι (6) μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 301, δεν προσμετράται οποιαδήποτε χρονική περίοδος, κατά την οποία η εταιρεία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), καμία άλλη διαδικασία εναντίον της εταιρείας δεν δύναται να αρχίσει, παρά μόνο με την άδεια του Δικαστηρίου και τηρουμένων των όρων που το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει:

Νοείται ότι, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης του εξεταστή, να εκδώσει τέτοιο διάταγμα, όπως κρίνει ορθό, αναφορικά με οποιεσδήποτε διαδικασίες που ήδη υφίστανται, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των διαδικασιών αυτών.

(4) Παράπονα αναφορικά με τη διεξαγωγή των εργασιών της εταιρείας ενώ τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου δεν αποτελούν βάση για την έκδοση διατάγματος για θεραπεία σύμφωνα με το άρθρο 202.