Περιορισμός σε πληρωμές χρεών που προϋπήρχαν της αίτησης

202Θ.-(1) Καμία πληρωμή δεν δύναται να πραγματοποιηθεί από εταιρεία κατά την περίοδο κατά την οποία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου προς ικανοποίηση ή εξόφληση ολόκληρης ή μέρους υποχρέωσης που δημιουργήθηκε εναντίον της εταιρείας πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σε σχέση με αυτή, εκτός αν -

(α) η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα περιέχει σύσταση όπως ολόκληρη ή, ανάλογα με την περίπτωση, μέρος της υποχρέωσης αυτής εξοφληθεί ή ικανοποιηθεί, ή

(β) ο εξεταστής εξουσιοδοτήσει τέτοια πληρωμή.

(2) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησης προς αυτό από τον εξεταστή ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, να εξουσιοδοτήσει την εξόφληση ή ικανοποίηση, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, από τη σχετική εταιρεία, υποχρέωσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), αν ικανοποιηθεί ότι παράλειψη εξόφλησης ή ικανοποίησης, εξ ολοκλήρου ή μερικώς, εκείνης της υποχρέωσης, μειώνει ουσιαστικά την προοπτική επιβίωσης της εταιρείας εξ ολοκλήρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης αυτής ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).

(3) Πάρoxοι υπηρεσιών κοινής ωφελείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν ηλεκτρισμό, τηλεφωνικές υπηρεσίες, νερό, διαδικτυακές υπηρεσίες, συνεχίζουν την παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία, νοουμένου ότι πληρώνονται για οποιεσδήποτε δαπάνες που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας:

Νοείται ότι, οι δαπάνες θεωρούνται, για τους σκοπούς του άρθρου 202ΛΒ, ως δαπάνες, οι οποίες δεόντως δημιουργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΕ.