Αποτελέσματα του διατάγματος διορισμού εξεταστή επί παραλήπτη ή προσωρινού εκκαθαριστή

202Ι.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (7) του άρθρου 202Β, σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης σε σχέση με εταιρεία υπάρχει διορισμένος παραλήπτης για ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας ή της επιχείρησης εκείνης της εταιρείας, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα θεωρεί πρέπον συμπεριλαμβανομένου διατάγματος, το οποίο να διατάσσει όπως -

(α) ο παραλήπτης παύσει να ενεργεί ως παραλήπτης από ημερομηνία την οποία θα καθορίσει το Δικαστήριο,

(β) ο παραλήπτης, από ημερομηνία που θα καθορίσει το Δικαστήριο, ενεργεί ως παραλήπτης μόνο αναφορικά με ορισμένα στοιχεία ενεργητικού που καθορίζονται από το Δικαστήριο,

(γ) ο παραλήπτης με οδηγίες του Δικαστηρίου παραδώσει στον εξεταστή όλα τα βιβλία, έγγραφα και άλλα αρχεία που σχετίζονται με την περιουσία ή επιχείρηση της εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή και στον έλεγχό του, εντός περιόδου που καθορίζει το ίδιο,

(δ) ο παραλήπτης με οδηγίες του Δικαστηρίου δώσει στον εξεταστή πλήρεις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών του αναφορικά με την περιουσία και την επιχείρηση της εταιρείας.

(2) Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης σε σχέση με εταιρεία υπάρχει διορισμένος προσωρινός εκκαθαριστής για την εταιρεία, το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα θεωρεί πρέπον, συμπεριλαμβανομένου διατάγματος, το οποίο να διατάσσει όπως -

(α) ο προσωρινός εκκαθαριστής διοριστεί ως εξεταστής της εταιρείας,

(β) διοριστεί άλλο πρόσωπο ως εξεταστής της εταιρείας,

(γ) ο προσωρινός εκκαθαριστής παύσει να ενεργεί ως προσωρινός εκκαθαριστής από ημερομηνία την οποία καθορίζει το Δικαστήριο,

(δ) ο προσωρινός εκκαθαριστής παραδώσει στον εξεταστή όλα τα βιβλία, έγγραφα και άλλα αρχεία που σχετίζονται με την περιουσία ή επιχείρηση της εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή και στον έλεγχό του, εντός περιόδου που καθορίζεται από το ίδιο,

(ε) ο προσωρινός εκκαθαριστής δώσει στον εξεταστή πλήρεις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών του αναφορικά με την περιουσία και την επιχείρηση της εταιρείας.

(3) Το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α) ή (β) του εδαφίου (1) ή της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2), μόνον εφόσον ικανοποιηθεί ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επιβίωσης της εταιρείας και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).

(4) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εκδίδει διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή (2), δύναται να συμπεριλάβει σε αυτό τέτοιους όρους και να προβεί στην έκδοση τέτοιων άλλων διαταγμάτων, όπως θεωρεί πρέπον. 

(5) Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202Α, σε ημερομηνία μεταγενέστερη από την υποβολή αίτησης για την εκκαθάριση της εταιρείας αυτής, αλλά πριν από το διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή ή την έκδοση διατάγματος για την εκκαθάρισή της, οι δύο αιτήσεις τυγχάνουν ακρόασης από κοινού.