Προσωρινή προστασία από το Δικαστήριο εκκρεμούσης της έκθεσης

202Γ.-(1) Σε περίπτωση που αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α ικανοποιεί το Δικαστήριο ότι -

(α) λόγω περιστάσεων εκτός του ελέγχου του αιτητή, η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα δεν είναι διαθέσιμη εγκαίρως για να συνοδεύσει την αίτηση, και

(β) ο αιτητής δεν θα μπορούσε εύλογα να προβλέψει τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει διάταγμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και να θέσει την εταιρεία για την οποία γίνεται αίτηση υπό την προστασία του Δικαστηρίου για περίοδο που το Δικαστήριο θεωρεί κατάλληλη, με σκοπό να επιτραπεί η υποβολή της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα:

Νοείται ότι, αν υπάρχει διορισμένος παραλήπτης σε σχέση με ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της περιουσίας ή της επιχείρησης της εταιρείας κατά το χρόνο υποβολής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 202Α, αναφορικά με την εταιρεία, αυτό δεν αποτελεί από μόνο του, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, περιστάσεις εκτός του ελέγχου του αιτητή.

(2) Η περίοδος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) λήγει όχι αργότερα από τη δέκατη πέμπτη ημέρα που ακολουθεί την έκδοση του εν λόγω διατάγματος ή σε περίπτωση που η δέκατη πέμπτη ημέρα συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή δημόσια αργία, την πρώτη ημέρα που ακολουθεί το Σάββατο, την Κυριακή ή τη δημόσια αργία, ανάλογα.

(3) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 202Β και εκδοθεί διάταγμα αναφορικά με την εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με το εδάφιο (1), οι σύμβουλοι της εταιρείας συνεργάζονται για την προετοιμασία της έκθεσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, ιδιαίτερα αναφορικά με τα θέματα που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 202Β.

(4) Σε περίπτωση που οι σύμβουλοι της εταιρείας παραλείψουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του εδαφίου (3), το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση ή ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας δύναται να αιτηθεί στο Δικαστήριο την έκδοση διατάγματος, το οποίο να απαιτεί από τους συμβούλους να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3).

(5) Σε περίπτωση που η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα υποβληθεί στο Δικαστήριο πριν από τη λήξη της περιόδου προστασίας που προσδιορίζεται σε διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), το Δικαστήριο προχωρεί με την εξέταση της αίτησης μαζί με την έκθεση ως εάν αυτές να υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202Α.

(6) Άνευ επηρεασμού της δυνατότητας υποβολής οποιασδήποτε περαιτέρω αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202Α, σε περίπτωση που η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα δεν υποβληθεί στο Δικαστήριο πριν από τη λήξη της περιόδου προστασίας που προσδιορίζεται σε διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), τότε κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, η εταιρεία παύει να τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου.

(7) Oπoιεσδήπoτε υποχρεώσεις που προκύπτουν έναντι της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας που καθορίζεται από διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο πιστοποιητικού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 202ΙΕ.