Αίτηση για προστασία από το Δικαστηρίο

202Β.-(1) Αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202Α δύναται να υποβληθεί από -

(α) την εταιρεία, ή

(β) πιστωτή ή ενδεχόμενο ή μελλοντικό πιστωτή, συμπεριλαμβανομένου εργοδοτούμενου της εταιρείας,  ή

(γ) μέλη της εταιρείας που κατέχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 202Α, όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του καταβληθέντος κεφαλαίου της εταιρείας που, κατά το χρόνο εκείνο, φέρει δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας, ή

(δ) εγγυητή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας, ή

(ε) από όλα τα πιο πάνω μέρη, μαζί ή ξεχωριστά.

(2) Αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α -

(α) προτείνει πρόσωπο για να διοριστεί ως εξεταστής, και

(β) υποστηρίζεται από τέτοια μαρτυρία, που δεικνύει ότι ο αιτητής έχει βάσιμο λόγο να αιτηθεί τον διορισμό εξεταστή,

(γ) περιλαμβάνει, όταν αυτή υποβάλλεται από την εταιρεία, κατάσταση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεών της, στην έκταση που είναι γνωστά σε αυτή, όπως υφίστανται κατά ημερομηνία όχι ενωρίτερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης, και

(δ) περιλαμβάνει πληροφορίες κατά πόσο έχει προηγουμένως υποβληθεί αίτηση για διορισμό εξεταστή ή/και έχει διοριστεί εξεταστής στην εταιρεία.

(3) Επιπροσθέτως των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (5), αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α συνοδεύεται από έκθεση σε σχέση με την εταιρεία, η οποία ετοιμάζεται από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι είτε ο ελεγκτής της εταιρείας είτε πρόσωπο το οποίο έχει τα προσόντα να διοριστεί ως ελεγκτής εταιρείας ή ως εξεταστής της εταιρείας.

(4) Η έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Τα ονόματα και τις διευθύνσεις των αξιωματούχων της εταιρείας,

(β) τα ονόματα οποιωνδήποτε άλλων σχετιζόμενων νομικών προσώπων, των οποίων σύμβουλοι της εταιρείας είναι επίσης σύμβουλοι,

(γ) δήλωση υποθέσεων της εταιρείας που δεικνύει, στο βαθμό που είναι ευλόγως δυνατό, λεπτομέρειες των στοιχειών του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της εταιρείας, περιλαμβανομένων ενδεχόμενων και μελλοντικών υποχρεώσεων κατά την τελευταία ημερομηνία που είναι πρακτικά δυνατόν, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των πιστωτών της, τις εξασφαλίσεις που κατέχονται από αυτούς, αντίστοιχα, και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες δόθηκαν οι εξασφαλίσεις, αντίστοιχα, καθώς και τα ονόματα των εγγυητών της:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, «εξασφάλιση» σημαίνει οποιαδήποτε υποθήκη, επιβάρυνση, δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη εξασφάλιση,

(δ) τη γνώμη του, κατά πόσο οποιοδήποτε έλλειμμα που παρουσιάζεται μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της εταιρείας υπολογίστηκε ικανοποιητικά και αν όχι, κατά πόσον υπάρχει μαρτυρία αναφορικά με εξαφάνιση περιουσίας ή περιουσιών ή στοιχείων ενεργητικού που συσσωρεύονται σε ουσιαστικά ποσά ή αξίες τα οποία δεν λογίζονται ικανοποιητικά,

(ε) τη γνώμη του κατά πόσο η εταιρεία και ολόκληρη ή οποιοδήποτε μέρος της επιχείρησής της, έχει εύλογη προοπτική επιβίωσης ως δρώσα οικονομική μονάδα (going concern) και δήλωση των προϋποθέσεων που θεωρεί ως απαραίτητες για να διασφαλιστεί η επιβίωσή της είτε αναφορικά με την εσωτερική διεύθυνση και τις διαδικασίες ελέγχου της εταιρείας, είτε άλλως πως,

(στ) τη γνώμη του κατά πόσο η διαμόρφωση, αποδοχή και επιβεβαίωση προτάσεων για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού θα προσέφερε εύλογη προοπτική επιβίωσης της εταιρείας και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern),

(ζ) τη γνώμη του κατά πόσο μία προσπάθεια συνέχισης ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης πιθανόν να είναι πιο επωφελής στα μέλη ως σύνολο και στους πιστωτές ως σύνολο παρά η εκκαθάριση της εταιρείας,

(η) συστάσεις αναφορικά με τη διαδικασία που εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθηθεί αναφορικά με την εταιρεία, περιλαμβανομένων, αν δικαιολογείται, προσχεδίων προτάσεων για συμβιβασμό ή σχεδίου διακανονισμού,

(θ) τη γνώμη του κατά πόσο τα γεγονότα που αποκαλύπτονται δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση έχοντας υπόψη τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 311,

(ι) λεπτομέρειες της έκτασης της χρηματοδότησης που απαιτείται για να δυνηθεί η εταιρεία να συνεχίσει τις εργασίες της κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας καθώς και των πηγών της χρηματοδότησης,

(ια) τις συστάσεις του κατά πόσο υποχρεώσεις που προέκυψαν πριν από την υποβολή της αίτησης πρέπει να πληρωθούν,

(ιβ) τη γνώμη του κατά πόσο η εργασία του εξεταστή θα βοηθηθεί από οδηγίες του Δικαστηρίου σε σχέση με τον ρόλο ή την ιδιότητα μέλους οποιασδήποτε επιτροπής πιστωτών που αναφέρεται στο άρθρο 202ΚΒ, και

(ιγ) οποιαδήποτε άλλα θέματα θεωρεί ο ίδιος ότι είναι σχετικά.

(5) Αίτηση, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α συνοδεύεται από -

(α) συγκατάθεση υπογεγραμμένη από τον εξεταστή· και

(β) αντίγραφα των προτάσεων για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού σε σχέση με τις υποθέσεις της εταιρείας, αν τέτοιες προτάσεις έχουν ετοιμαστεί, για υποβολή σε ενδιαφερόμενα μέρη για την έγκρισή τους.

(6) Το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να μην προχωρήσει σε ακρόαση σε σχέση με αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202Α, η οποία υποβάλλεται από ενδεχόμενο ή μελλοντικό πιστωτή μέχρις ότου καταβληθεί εξασφάλιση για τα έξοδα, η οποία κρίνεται εύλογη από το Δικαστήριο.

(7) Το Δικαστήριο δεν προχωρεί σε ακρόαση σε σχέση με αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202Α, αν υπάρχει διορισμένος παραλήπτης για την εταιρεία που αφορά η αίτηση και ο παραλήπτης αυτός ήταν διορισμένος για συνεχή περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης:

Νοείται ότι, αν υπάρχει διορισμένος παραλήπτης στην εταιρεία που αφορά η αίτηση και ο παραλήπτης αυτός διορίστηκε εντός περιόδου τριών (3) μηνών που προηγείται της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015, το παρόν εδάφιο δεν εφαρμόζεται και τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 202Ι.

(8) Κατά την ακρόαση αίτησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Δικαστήριο δύναται να εγκρίνει, απορρίψει την αίτηση ή να αναβάλει την ακρόαση, υπό όρους ή χωρίς όρους ή να, προβεί σε έκδοση προσωρινού διατάγματος ή οποιουδήποτε άλλου διατάγματος θεωρεί πρέπον.

(9) Άνευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (8), προσωρινό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο δύναται να περιορίσει την άσκηση εξουσιών των συμβούλων ή της εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 202ΙΔ. 

(10) Χωρίς επηρεασμό των εδαφίων (8) ή (9) ή μετά από την υποβολή αίτησης, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αιτήσεως προς αυτό, να διορίσει εξεταστή στην εταιρεία επί , προσωρινής βάσεως.

(11) Αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 202Α δεν δύναται να υποβληθεί κατά τη διάρκεια περιόδου δώδεκα (12) μηνών που άρχεται από την ημερομηνία τερματισμού του διορισμού του εξεταστή σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΘ, εκτός αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι νέα γεγονότα ή συνθήκες δικαιολογούν τέτοια αίτηση.