Συμπληρωματικές διατάξεις των άρθρων 183, 184 και 185

186.-(1) Όταν σε διαδικασία για την ανάκτηση οποιασδήποτε πληρωμής που έχει ληφθεί ως εμπίστευμα από οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 184 ή των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 185, ήθελε φανεί ότι-

(α) η πληρωμή έγινε σύμφωνα με διευθέτηση που έγινε ως μέρος της συμφωνίας για την εν λόγω μεταβίβαση ή μέσα σε ένα έτος πριν από τη συμφωνία ή μέσα σε δύο έτη μετά τη συμφωνία ή την προσφορά που οδήγησε σε αυτήν· και

(β) η εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση γνώριζε για τη διευθέτηση,

πληρωμή θεωρείται, ως πληρωμή στην οποία εφαρμόζονται τα εδάφια, εκτός κατά την έκταση που αποδεικνύεται το αντίθετο.

(2) Αν αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση όπως στο άρθρο 184 ή 185 αναφέρεται-

(α) η τιμή που θα πληρωθεί σε σύμβουλο της εταιρείας του οποίου το αξίωμα θα καταργηθεί ή ο οποίος θα αποχωρήσει από το αξίωμα του για οποιεσδήποτε μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από αυτόν υπερβαίνει την τιμή που κατά τον ουσιώδη χρόνο ηδύνατο να εξασφαλιστεί από τους κατόχους παρόμοιων μετοχών· ή

(β) οποιαδήποτε αντιπαροχή για αξία χορηγείται σε οποιοδήποτε τέτοιο σύμβουλο,

η υπέρβαση ή η χρηματική αξία της αντιπαροχής, ανάλογα με την περίπτωση, για τους σκοπούς του άρθρου εκείνου θεωρείται ως πληρωμή που έγινε σε αυτό με τη μορφή αποζημίωσης για απώλεια θέσης ή ως αντιπαροχή για ή σε σχέση με την αποχώρηση του από το αξίωμα.

(3) Με το παρόν δηλώνεται ότι αναφορές στα άρθρα 183, 184 και 185 σε πληρωμές που έγιναν σε οποιοδήποτε σύμβουλο εταιρείας με μορφή αποζημίωσης για απώλεια αξιώματος ή ως αντιπαροχή για ή σε σχέση με την αποχώρηση αυτού από το αξίωμα, δεν περιλαμβάνει καλή τη πίστει πληρωμές με μορφή αποζημίωσης για παράβαση σύμβασης ή με μορφή σύνταξης αναφορικά με προηγούμενες υπηρεσίες, και για σκοπούς του εδαφίου αυτού η έκφραση “σύνταξη” περιλαμβάνει χορήγημα λόγω γήρατος, φιλοδώρημα λόγω γήρατος ή παρόμοια πληρωμή.

(4) Καμιά διάταξη στα άρθρα 184 και 185 δεν λογίζεται ότι επηρεάζει την εφαρμογή οποιουδήποτε κανόνα δικαίου που απαιτεί την αποκάλυψη σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή όπως αναφέρεται σε αυτά ή σχετικά με οποιαδήποτε άλλη παρόμοια πληρωμή που έγινε ή θα γίνει στους συμβούλους εταιρείας.