Καθήκον συμβούλου να αποκαλύψει πληρωμή για απώλεια αξιώματος κλπ., που έγινε σχετικά με μεταβίβαση μετοχών εταιρείας

185.-(1) Όταν αναφορικά με τη μεταβίβαση σε οποιαδήποτε πρόσωπα όλων ή μερικών μετοχών εταιρείας, η οποία μεταβίβαση είναι αποτέλεσμα-

(α) προσφοράς που γίνεται γενικά σε όλους τους μετόχους·

(β) προσφοράς που γίνεται από ή για λογαριασμό κάποιου άλλου νομικού προσώπου με σκοπό η εταιρεία να γίνει θυγατρική του ή θυγατρική της μητρικής της εταιρείας·

(γ) προσφοράς που γίνεται από ή για λογαριασμό φυσικού προσώπου για το σκοπό να αποκτήσει το δικαίωμα να ασκεί ή να ελέγχει την άσκηση όχι λιγότερου του ενός τρίτου των δικαιωμάτων ψήφου σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας· ή

(δ) οποιασδήποτε άλλης προσφοράς που εξαρτάται για την αποδοχή της σε ορισμένη έκταση,

πληρωμή σε σύμβουλο εταιρείας γίνεται με τη μορφή αποζημίωσης για απώλεια αξιώματος, ή ως αντιπαροχή για ή αναφορικά με την αποχώρηση του από το αξίωμα, ο σύμβουλος αυτός οφείλει να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι λεπτομέρειες σε σχέση με την προτεινόμενη πληρωμή, περιλαμβανομένου και του ποσού της, θα περιληφθεί σε ή αποσταλεί μαζί με οποιαδήποτε ειδοποίηση που παρέχεται σε οποιουσδήποτε μετόχους της προσφοράς που γίνεται για τις μετοχές τους.

(2) Αν-

(α) οποιοσδήποτε τέτοιος σύμβουλος παραλείπει να λάβει εύλογα μέτρα όπως προαναφέρθηκε· ή

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο απαιτήθηκε κατάλληλα από οποιοδήποτε τέτοιο σύμβουλο να περιλάβει τις αναφερόμενες λεπτομέρειες σε ή αποστείλει μαζί με οποιαδήποτε ειδοποίηση όπως προαναφέρθηκε παραλείπει να το πράξει,

αυτός υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.

(3) Αν-

(α) δεν υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή όπως σε αυτό αναφέρεται· ή

(β) πριν από τη μεταβίβαση οποιωνδήποτε μετοχών σύμφωνα με την προσφορά, η διενέργεια της προτεινόμενης πληρωμής δεν εγκρίθηκε από συνέλευση των κατόχων των μετοχών που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό, των κατόχων των μετοχών για τις οποίες αναφέρεται η προσφορά και των κατόχων μετοχών της ίδιας τάξης όπως οποιεσδήποτε από τις μετοχές που προαναφέρθηκαν,

οποιοδήποτε ποσό που λήφθηκε από το σύμβουλο έναντι πληρωμής, θεωρείται ότι λήφθηκε από αυτόν ως εμπίστευμα για οποιαδήποτε πρόσωπα που πώλησαν τις μετοχές τους ως αποτέλεσμα της προσφοράς που έγινε, και τις δαπάνες που έγιναν από αυτόν κατά τη διανομή του ποσού εκείνου μεταξύ των προσώπων αυτών θα τις υποστεί αυτός και δεν θα κρατηθούν από εκείνο το ποσό.

(4) Όταν οι μέτοχοι που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) δεν είναι όλα τα μέλη της εταιρείας και καμιά πρόνοια δεν υπάρχει στο καταστατικό για τη σύγκληση και ρύθμιση τέτοιας συνέλευσης όπως αναφέρεται στην παράγραφο εκείνη, οι διατάξεις του Νόμου αυτού και του καταστατικού της εταιρείας σχετικά με γενικές συνελεύσεις της εταιρείας θα εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό αναφορικά με τη συνέλευση είτε χωρίς μετατροπή είτε με τέτοιες μετατροπές που το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, δυνατό να διατάξει για το σκοπό προσαρμογής τους με τις περιστάσεις της συνέλευσης.

(5) Αν κατά τη διάρκεια συνέλευσης που συγκαλείται με σκοπό την έγκριση πληρωμής όπως απαιτείται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) δεν υπάρχει απαρτία και μετά την αναβολή της συνέλευσης για μεταγενέστερη ημερομηνία πάλι δεν υπάρχει απαρτία, για τους σκοπούς του εδαφίου εκείνου η πληρωμή θεωρείται ότι εγκρίθηκε.