Απαραίτητη έγκριση της εταιρείας για οποιαδήποτε πληρωμή αναφορικά με μεταβίβαση ιδιοκτησίας της σε σύμβουλο για απώλεια αξιώματος κλπ.

184.-(1) Με τον παρόν δηλώνεται ότι δεν είναι νόμιμο αναφορικά με τη μεταβίβαση ολόκληρης ή μέρους της επιχείρησης ή ιδιοκτησίας εταιρείας η διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής σε οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας με μορφή αποζημίωσης, για απώλεια αξιώματος ή ως αντιπαροχή για ή αναφορικά με την αποχώρηση του από το αξίωμα, εκτός αν λεπτομέρειες σε σχέση με την προτεινόμενη πληρωμή, περιλαμβανομένου και του ποσού, έχουν αποκαλυφθεί στα μέλη της εταιρείας και η πρόταση έχει εγκριθεί από την εταιρεία.

(2) Όταν εταιρεία κάνει πληρωμή σε σύμβουλο που με το παρόν δηλώνεται ότι είναι παράνομη το ποσό που λήφθηκε λογίζεται ότι λήφθηκε από αυτόν ως εμπίστευμα για την εταιρεία.