Μητρώο μετοχών, που κατέχονται από συμβούλους κλπ.

187.-(1) Κάθε εταιρεία τηρεί μητρώο που δείχνει αναφορικά με κάθε σύμβουλο της εταιρείας, που δεν είναι η μητρική της εταιρεία, τον αριθμό, περιγραφή και ποσό οποιωνδήποτε μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου, που είναι θυγατρική της εταιρείας ή μητρική εταιρεία, ή θυγατρική της μητρικής εταιρείας της εταιρείας, που κατέχονται από ή σε εμπίστευμα για αυτό ή για τις οποίες έχει δικαίωμα να γίνει ο κάτοχος, είτε με πληρωμή είτε όχι:

Νοείται ότι δεν υπάρχει ανάγκη το μητρώο να περιλαμβάνει μετοχές οποιουδήποτε νομικού προσώπου το οποίο είναι εξολοκλήρου θυγατρικό άλλου νομικού προσώπου, και για το σκοπό αυτό νομικό πρόσωπο λογίζεται εξολοκλήρου θυγατρικό άλλου αν αυτό δεν έχει άλλα μέλη εκτός εκείνου του άλλου και τις εξολοκλήρου θυγατρικές εκείνες του άλλου και τους εντολοδόχους αυτού ή αυτών.

(2) Όταν οποιεσδήποτε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα πρέπει ή παύουν να καταχωρούνται στο μητρώο που αναφέρθηκε σχετικά με οποιοδήποτε σύμβουλο λόγω δικαιοπραξίας που έγινε μετά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού και εφόσον αυτός είναι σύμβουλος, το μητρώο πρέπει επίσης να δείχνει την ημερομηνία και την τιμή ή άλλη αντιπαροχή για τη δικαιοπραξία:

Νοείται ότι όταν υπάρχει χρονικό διάστημα μεταξύ της συμφωνίας για οποιαδήποτε τέτοια δικαιοπραξία και της συμπλήρωσης της, η ημερομηνία είναι εκείνη της συμφωνίας.

(3) Η φύση και έκταση συμφέροντος ή δικαιώματος συμβούλου σε ή πάνω σε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα ή σε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα που καταχωρήθηκαν σχετικά με αυτόν στο μητρώο που αναφέρθηκε, αν αυτός απαιτήσει με τον τρόπο αυτό, δείχνονται στο μητρώο.

(4) Η εταιρεία, δυνάμει οτιδήποτε που γίνεται για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, δεν επηρεάζεται από ειδοποίηση, ή δεν οφείλει να κάνει έρευνα για τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, το μητρώο που αναφέρθηκε φυλάγεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας και είναι ανοικτό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες (με την επιφύλαξη τέτοιων εύλογων περιορισμών που η εταιρεία με το καταστατικό της ή σε γενική συνέλευση δυνατό να επιβάλει, ώστε η επιθεώρηση να επιτρέπεται τουλάχιστο δύο ώρες κάθε ημέρα) όπως πιο κάτω:

(α) κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημερομηνία της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας και που λήγει τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία που θα τελειώσει, το μητρώο θα είναι ανοικτό για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος ή κάτοχο χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας· και

(β) κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης, ή οποιασδήποτε άλλης περιόδου, θα είναι ανοικτό για επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κατά τον υπολογισμό των δεκατεσσάρων ημερών και των τριών ημερών που αναφέρονται στο εδάφιο αυτό, οποιαδήποτε ημέρα που είναι Σάββατο ή Κυριακή ή Τραπεζική αργία δεν λαμβάνεται υπόψη.

(6) Χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το εδάφιο (5), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει οποτεδήποτε αντίγραφο του μητρώου που αναφέρθηκε ή οποιουδήποτε μέρους του.

(7) Το μητρώο που αναφέρθηκε παρουσιάζεται κατά την έναρξη της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας και παραμένει ανοικτό και προσιτό κατά τη διάρκεια της συνέχισης της συνέλευσης για οποιοδήποτε πρόσωπο που παρευρίσκεται στη συνέλευση.

(8) Αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης προς το εδάφιο (7) η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης προς το εδάφιο (1) ή (2), ή αν δεν επιτραπεί οποιαδήποτε επιθεώρηση που ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή αντίγραφο που ζητήθηκε σύμφωνα με αυτό δεν αποσταλεί μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και επιπρόσθετα σε πρόστιμο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.

(9) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας άρνησης, το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να επιβάλει άμεση επιθεώρηση του μητρώου.

(10) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι εταιρείας ενεργούν συνήθως θεωρείται ότι είναι σύμβουλος της εταιρείας· και

(β) σύμβουλος εταιρείας θεωρείται ότι κατέχει, ή ότι έχει συμφέρον ή δικαίωμα σε ή πάνω, σε οποιεσδήποτε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα αν νομικό πρόσωπο άλλο από την εταιρεία κατέχει αυτά ή έχει εκείνο το συμφέρον ή δικαίωμα σε ή πάνω σε αυτά, και είτε-

(i) το νομικό πρόσωπο εκείνο ή οι σύμβουλοι του, συνηθίζουν να ενεργούν σύμφωνα με τις εντολές ή οδηγίες του· ή

(ii) δικαιούται να ασκεί ή ελέγχει την άσκηση ενός τρίτου ή περισσότερου του δυναμικού των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση του νομικού εκείνου προσώπου.