Λεπτομέρειες σε λογαριασμούς για μισθούς, συντάξεις κλπ. συμβούλων

188.-(1) Σε οποιουσδήποτε λογαριασμούς εταιρείας που παρουσιάζονται ενώπιον της σε γενική συνέλευση, ή σε δήλωση που επισυνάπτεται σε αυτούς, θα δείχνονται, με την επιφύλαξη και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, σε τέτοια έκταση που η πληροφορία περιλαμβάνεται στα βιβλία και έγγραφα της εταιρείας ή η εταιρεία δικαιούται να την πάρει από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα-

(α) το συνολικό ποσό των απολαβών των συμβούλων·

(β) το συνολικό ποσό των συντάξεων συμβούλων ή πρώην συμβούλων· και

(γ) το συνολικό ποσό οποιασδήποτε αποζημίωσης σε συμβούλους ή πρώην σύμβουλοι σε σχέση με απώλεια αξιώματος.

(2) Το ποσό που πρέπει να φαίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (1)-

(α) περιλαμβάνει απολαβές που πληρώθηκαν ή λήφθηκαν από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις υπηρεσίες του ως συμβούλου της εταιρείας ή σχετικά με τις υπηρεσίες του, ενώ αυτός ήταν σύμβουλος της εταιρείας, ως συμβούλου οποιασδήποτε θυγατρικής της εταιρείας ή διαφορετικά σχετικά με τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της· και

(β) διακρίνει μεταξύ απολαβών σε σχέση με υπηρεσίες συμβούλου, είτε της εταιρείας είτε της θυγατρικής της, και άλλων απολαβών,

και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, η έκφραση “απολαβές”, σχετικά με σύμβουλο, περιλαμβάνει δικαιώματα και ποσοστά, οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν με μορφή χορηγήματος εξόδων κατά την έκταση που τα ποσά υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, οποιαδήποτε εισφορά που καταβλήθηκε για λογαριασμό του σύμφωνα με οποιοδήποτε σχέδιο σύνταξης και την αξία που εκτιμήθηκε σε χρήμα για οποιαδήποτε ωφελήματα που λήφθηκαν από αυτόν διαφορετικά παρά σε μετρητά.

(3) Το ποσό που πρέπει να φαίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1)-

(α) δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε σύνταξη που πληρώθηκε ή θα ληφθεί με βάση σχέδιο σύνταξης αν το σχέδιο είναι τέτοιο ώστε οι εισφορές σύμφωνα με αυτό είναι ουσιαστικά επαρκείς για τη διατήρηση του σχεδίου, αλλά εκτός όπως πιο πάνω, περιλαμβάνει σύνταξη που πληρώθηκε ή θα ληφθεί σε σχέση με οποιεσδήποτε τέτοιες υπηρεσίες συμβούλου ή πρώην συμβούλου της εταιρείας όπως αναφέρεται στο εδάφιο (2), είτε σε ή από αυτόν, ή κατά το διορισμό του ή λόγω εξάρτησης ή άλλης σχέσης με αυτόν, σε ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο· και

(β) διακρίνει μεταξύ συντάξεων σχετικά με υπηρεσίες ως συμβούλου, είτε της εταιρείας ή της θυγατρικής της και άλλων  συντάξεων,

και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού η έκφραση “σύνταξη” περιλαμβάνει παροχές λόγω γερατειών, φιλοδώρημα λόγω γερατειών ή παρόμοιες πληρωμές και η έκφραση  “σχέδιο σύνταξης” σημαίνει σχέδιο που προνοεί για συντάξεις αναφορικά με υπηρεσίες ως συμβούλου ή διαφορετικά, που διατηρείται ολικά ή μερικά με εισφορές και η έκφραση “εισφορά” σχετικά με σχέδιο σύνταξης, σημαίνει οποιαδήποτε πληρωμή περιλαμβανομένων ασφάλιστρων, που καταβλήθηκαν για τους σκοπούς του σχεδίου από ή αναφορικά με πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σχετικά με τις οποίες σύνταξη θα ή δυνατό να καταστεί πληρωτέα σύμφωνα με το σχέδιο, εκτός από το ότι δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληρωμή σχετικά με δύο ή περισσότερα πρόσωπα αν το ποσό που πληρώθηκε σχετικά με καθένα από αυτά δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί.

(4) Το ποσό που πρέπει να φαίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1)-

(α) περιλαμβάνει οποιαδήποτε ποσά που καταβλήθηκαν σε ή θα ληφθούν από σύμβουλο ή πρώην σύμβουλο με μορφή αποζημίωσης για την απώλεια αξιώματος ως συμβούλου της εταιρείας ή για την απώλεια εφόσον ήταν σύμβουλος της εταιρείας ή αναφορικά με το ότι έπαυσε να είναι σύμβουλος της εταιρείας, οποιουδήποτε άλλου αξιώματος αναφορικά με τη διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ή οποιουδήποτε αξιώματος ως συμβούλου ή διαφορετικά αναφορικά με τη διαχείριση των υποθέσεων οποιασδήποτε θυγατρικής της· και

(β) διακρίνει μεταξύ αποζημίωσης σχετικά με το αξίωμα του συμβούλου, είτε της εταιρείας ή της θυγατρικής της, και αποζημίωσης σχετικά με άλλα αξιώματα,

και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού αναφορές σε αποζημίωση για απώλεια αξιώματος περιλαμβάνουν ποσά που πληρώθηκαν ως αντιπαροχή για ή αναφορικά με αποχώρηση προσώπου από το αξίωμα.

(5) Τα ποσά που πρέπει να δείχνονται με βάση κάθε παράγραφο του εδαφίου (1)-

(α) περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά ποσά που πληρώθηκαν υπό ή θα ληφθούν από -

(i) την εταιρεία· και

(ii) των θυγατρικών της εταιρείας· και

(iii) οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

εκτός από ποσά για τα οποία πρέπει να δοθεί λογαριασμός στην εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της ή σύμφωνα με το άρθρο 185, σε πρώην ή υφιστάμενα μέλη της εταιρείας ή οποιεσδήποτε από τις θυγατρικές της ή οποιασδήποτε τάξης των μελών εκείνων· και

(β) διακρίνουν, σε περίπτωση του ποσού που πρέπει να δείχνεται με βάση την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), μεταξύ των ποσών που αντίστοιχα θα πληρωθούν για ή θα ληφθούν από την εταιρεία, των θυγατρικών της εταιρείας και προσώπων άλλων από την εταιρεία και τις θυγατρικές της.

(6) Τα ποσά που πρέπει να δείχνονται με βάση το άρθρο αυτό για οποιοδήποτε οικονομικό έτος είναι τα ποσά που θα ληφθούν σχετικά με το έτος εκείνο, οποτεδήποτε πληρώθηκαν, ή, σε περίπτωση ποσών που δεν είναι εισπρακτέα σχετικά με χρονικό διάστημα, τα ποσά που πληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους εκείνου, με τέτοιο τρόπο ωστόσο, ώστε όταν-

(α) οποιαδήποτε ποσά που δεν δείχνονται στους λογαριασμούς του σχετικού οικονομικού έτους λόγω του ότι το πρόσωπο που θα τα λάμβανε υποχρεούται να λογοδοτήσει για αυτά όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (5), αλλά μετά απαλλάσσεται από την ευθύνη ολικά ή μερικά ή δεν επιβάλλεται η εκπλήρωση της μέσα σε περίοδο δύο ετών· ή

(β) οποιαδήποτε ποσά που πληρώθηκαν με μορφή χορηγήματος για έξοδα χρεώνονται στο φόρο εισοδήματος μετά τη λήξη του σχετικού οικονομικού έτους,

τα ποσά εκείνα κατά την έκταση κατά την οποία απαλλάσσονται από την ευθύνη ή δεν επιβάλλεται η εκτέλεση της ή δεν χρεώνονται όπως προαναφέρθηκε, ανάλογα με την περίπτωση, δείχνονται στους πρώτους λογαριασμούς στους οποίους είναι πρακτικά δυνατό να δειχτούν ή σε κατάσταση που επισυνάπτεται πάνω σε αυτούς, και διακρίνονται από τα ποσά που δείχνονται σε αυτούς ανεξάρτητα από τη διάταξη αυτή.

(7) Όταν είναι αναγκαίο να γίνει ενέργεια με τον τρόπο αυτό για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε διάκρισης που απαιτείται από το άρθρο αυτό ως προς οποιοδήποτε ποσό που πρέπει να δείχνεται σύμφωνα με αυτό, οι σύμβουλοι, δύνανται να κατανέμουν οποιεσδήποτε πληρωμές μεταξύ των θεμάτων σχετικά με τα οποία πληρώθηκαν ή θα ληφθούν με τέτοιο τρόπο που κρίνουν κατάλληλο.

(8) Αν σε περίπτωση οποιωνδήποτε λογαριασμών δεν υπάρξει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου αυτού, είναι καθήκον των ελεγκτών της εταιρείας που εξετάζουν τους λογαριασμούς να περιλάβουν στην έκθεση τους για αυτούς, κατά την έκταση που αυτοί είναι εύλογα ικανοί να το πράξουν, δήλωση που να δίνει τις απαιτούμενες λεπτομέρειες.

(9) Στο άρθρο αυτό οποιαδήποτε αναφορά σε θυγατρική εταιρεία-

(α) σε σχέση με πρόσωπο που ενώ ήταν σύμβουλος της εταιρείας, είναι ή ήταν σύμβουλος επίσης, οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου, μετά από άμεση ή έμμεση υπόδειξη από την εταιρεία, περιλαμβάνει, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, εκείνο το νομικό πρόσωπο, είτε αυτό είναι ή ήταν στην πραγματικότητα θυγατρική της εταιρείας είτε όχι· και

(β) για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (3) λογίζεται ότι αναφέρεται σε θυγατρική κατά το χρόνο που παραχωρήθηκαν οι υπηρεσίες και για τους σκοπούς του εδαφίου (4) λογίζεται ότι αναφέρεται σε θυγατρική αμέσως πριν από την απώλεια της θέσης συμβούλου της εταιρείας.