Μητρώο κατόχων χρεωστικών ομολόγων

83. Κάθε εταιρεία πρέπει να τηρεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της μητρώο των κατόχων χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας:

Νοείται ότι εταιρεία δύναται να τηρεί το μητρώο αυτό σε οποιοδήποτε από τα γραφεία της που γίνεται η εργασία της κατάρτισης του ή αν η εταιρεία προχωρήσει στη διευθέτηση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την κατάρτιση του μητρώου εκ μέρους της στο γραφείο του προσώπου αυτού που γίνεται η εργασία, αλλά σε κάθε τέτοια περίπτωση  η εταιρεία αποστέλλει ειδοποίηση στον έφορο εταιρειών για τον τόπο που τηρείται το μητρώο και για οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου αυτού.