Ποινή για πλαστοπροσωπεία μετόχου

82. Αν οποιοδήποτε πρόσωπο πλαστοπροσωπεί ψευδώς και δολίως οποιοδήποτε ιδιοκτήτη μετοχών ή συμφέροντος σε εταιρεία ή ένταλμα μετοχών ή δελτίο, που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, και με αυτό αποκτά ή αποπειράται να αποκτήσει οποιαδήποτε τέτοια μετοχή ή συμφέρον ή ένταλμα μετοχών ή δελτίο ή λαμβάνει ή αποπειράται να λάβει χρήματα που οφείλονται σε οποιοδήποτε τέτοιο ιδιοκτήτη, ωσάν ο παραβάτης ήταν ο πραγματικός και νόμιμος ιδιοκτήτης, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.