Έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή να παραδίνεται στον έφορο από εταιρεία με την παύση εταιρείας να είναι “ιδιωτική”

31.-(1) Αν εταιρεία που είναι ιδιωτική εταιρεία αλλάσσει το καταστατικό της με τέτοιο τρόπο που να μην περιλαμβάνει πλέον τις διατάξεις οι οποίες βάσει του άρθρου 29 απαιτούνται να περιλαμβάνονται στο καταστατικό εταιρείας για να την καταστήσουν ιδιωτική, η εταιρεία από την ημερομηνία της αλλαγής, παύει να είναι ιδιωτική εταιρεία και μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που αναφέρθηκε πιο πάνω παραδίνει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή με τον τύπο και που περιέχει τις λεπτομέρειες που εκτίθενται στο Μέρος Ι του Τρίτου Παραρτήματος και, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙ εκείνου του Παραρτήματος που περιέχουν τις εκθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και τα αναφερόμενα Μέρη Ι και ΙΙ αποκτούν ισχύ τηρουμένων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο Μέρος ΙΙΙ του Παραρτήματος εκείνου:

Νοείται ότι δεν χρειάζεται να παραδοθεί έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή αν μέσα στην αναφερόμενη προθεσμία των δεκατεσσάρων ημερών εκδίδεται πρόσκληση για εγγραφή σε σχέση με την εταιρεία που συνάδει με το Τέταρτο Παράρτημα και που παραδίνεται στον έφορο εταιρειών όπως προνοείται από το άρθρο 41.

(2) Κάθε έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται με βάση το εδάφιο (1) όταν τα πρόσωπα που συντάσσουν τέτοια έκθεση όπως πιο πάνω με ή χωρίς την παροχή οποιασδήποτε εξήγησης αναφέρουν σε αυτή οποιεσδήποτε τέτοιες προσαρμογές όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5 του Τρίτου Παραρτήματος, έχουν οπισθογραφήσει ή επισυνάψει σε αυτή γραπτή δήλωση υπογραμμένη από τα πρόσωπα αυτά που εκθέτουν τις προσαρμογές και δίνουν τις εξηγήσεις για αυτές.

(3) Αν υπάρχει παράλειψη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1) ή (2) η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που βρίσκεται σε παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης διακοσίων πενήντα λιρών.

(4) Όταν έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή που παραδίνεται στον έφορο εταιρειών βάσει του εδαφίου (1) περιλαμβάνει οποιαδήποτε αναληθή δήλωση, κάθε πρόσωπο που εξουσιοδότησε την παράδοση της έκθεσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή για καταχώρηση, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, της φυλάκισης και του προστίμου, εκτός αν αποδείξει ότι η αναληθής δήλωση ήταν επουσιώδης είτε διότι κατά το χρόνο της παράδοσης της έκθεσης αντί πρόσκλησης για εγγραφή για καταχώρηση, είχε εύλογη αιτία να πιστεύει και πίστευε ότι η αναληθής δήλωση ήταν αληθής.

(5) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) δήλωση που περιλαμβάνεται στην έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή θεωρείται αναληθής αν είναι παραπλανητική στον τύπο και στο περιεχόμενο στο οποίο περιλαμβάνεται η δήλωση

(β) δήλωση θεωρείται ότι περιέχεται στην έκθεση αντί πρόσκλησης για εγγραφή αν περιλαμβάνεται σε αυτή ή σε οποιαδήποτε αναφορά ή μνημόνιο που φαίνεται σε αυτή ή είναι ενσωματωμένη σε αυτή με αναφορά.