Συνέπειες παράλειψης συμμόρφωσης με όρους που καθιστούν εταιρεία ιδιωτική εταιρεία

30. Όταν το καταστατικό εταιρείας περιλαμβάνει τις διατάξεις που απαιτούνται βάσει του άρθρου 29 να περιληφθούν στο καταστατικό εταιρείας για να γίνει ιδιωτική εταιρεία, αλλά δεν έγινε συμμόρφωση με οποιεσδήποτε από τις διατάξεις αυτές, η εταιρεία παύει να δικαιούται στα προνόμια και τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται στις ιδιωτικές εταιρείες βάσει των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 32, το εδάφιο (1) του άρθρου 123, την παράγραφο (δ) του άρθρου 211 και την παράγραφο (i) της επιφύλαξης (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 213, και τότε οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πρώτο, τρίτο και τέταρτο των νομοθετημάτων εκείνων εφαρμόζονται στην εταιρεία ωσάν να μην ήταν ιδιωτική εταιρεία και οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο δεύτερο, εκείνων των νομοθετημάτων, παύουν να εφαρμόζονται στην εταιρεία:

Νοείται ότι το Δικαστήριο, αφού ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με τους όρους ήταν τυχαία ή οφειλόταν σε παραδρομή ή οποιαδήποτε άλλη ικανοποιητική αιτία ή ότι για άλλους λόγους είναι δίκαιο και σύμφωνο με το δίκαιο της επιείκειας να χορηγηθεί θεραπεία, δύναται με αίτηση της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που έχει συμφέρον και με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις που στο Δικαστήριο θα φανούν δίκαιοι και σκόπιμοι να διατάξει όπως η εταιρεία απαλλαγεί από τις συνέπειες που αναφέρονται πιο πάνω.