Διατάξεις για την επανεγγραφή εταιρείας ως ιδιωτικής.

31A. Εταιρεία, η οποία έχει εγγραφεί ως δημόσια, και η οποία δεν αυξάνει το προσφερθέν για εγγραφή κεφάλαιό της στο προβλεπόμενο στο άρθρο 4Α επίπεδο, δύναται να μετατραπεί σε ιδιωτική, εφ’ όσον τροποποιήσει το καταστατικό της, ώστε αυτό να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 29.