Μέλη είναι χωριστά υπεύθυνα για χρέη όταν οι εργασίες διεξάγονται με λιγότερα από επτά, μέλη

32. Αν οποτεδήποτε ο αριθμός των μελών εταιρείας μειώνεται κάτω από επτά, σε περίπτωση δημόσιας εταιρείας, και η εταιρεία διεξάγει εργασίες για περισσότερους από έξι μήνες στη διάρκεια των οποίων ο αριθμός είναι μειωμένος, με τον τρόπο αυτό κάθε πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας στη διάρκεια της περιόδου μετά τους έξι μήνες που η εταιρεία διεξάγει εργασίες και γνωρίζει ότι διεξάγει εργασίες με λιγότερα από επτά μέλη, είναι χωριστά υπεύθυνο για την πληρωμή όλων των χρεών της εταιρείας που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου εκείνης και δύναται να εναχθεί χωριστά.