Μέλη είναι χωριστά υπεύθυνα για χρέη όταν οι εργασίες διεξάγονται με λιγότερα από επτά, ή σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας λιγότερα από δύο, μέλη

32. Αν οποτεδήποτε ο αριθμός των μελών εταιρείας μειώνεται κάτω από δύο σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, ή, κάτω από επτά, σε περίπτωση δημόσιας εταιρείας, και η εταιρεία διεξάγει εργασίες για περισσότερους από έξι μήνες στη διάρκεια των οποίων ο αριθμός είναι μειωμένος, με τον τρόπο αυτό κάθε πρόσωπο που είναι μέλος της εταιρείας στη διάρκεια της περιόδου μετά τους έξι μήνες που η εταιρεία διεξάγει εργασίες και γνωρίζει ότι διεξάγει εργασίες με λιγότερα από δύο ή επτά μέλη, ανάλογα με την περίπτωση, είναι χωριστά υπεύθυνο για την πληρωμή όλων των χρεών της εταιρείας που έγιναν στη διάρκεια της περιόδου εκείνης και δύναται να εναχθεί χωριστά.