Δημοσίευση ειδοποίησης της παράδοσης

202ΛΓ.-(1) Ο εξεταστής ή, ανάλογα με την περίπτωση, τέτοιο άλλο πρόσωπο το οποίο δύναται να διατάξει το Δικαστήριο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά την παράδοση στον έφορο εταιρειών κάθε διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΕ ή 202Λ, μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης της παράδοσης.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο, ή εάν τέτοιο πρόσωπο είναι εταιρεία, η εταιρεία ή αξιωματούχος της εταιρείας παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τα πεντακόσια ευρώ (€500) και σε επιπρόσθετο πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ (€50) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.