Ακρόαση διαδικασιών

202ΛΔ. Ολόκληρη ή μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο δύναται να τύχει δημόσιας ακρόασης, εκτός αν το Δικαστήριο κρίνει ότι υφίστανται ειδικές συνθήκες που δύναται να επηρεάσουν δυσμενώς το συμφέρον της δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα της σχετικής εταιρείας ή των πιστωτών της ως σύνολο.