Ουδέν δικαίωμα επίσχεσης επί βιβλίων, αρχείων της εταιρείας

202ΛΕ. Σε περίπτωση που το Δικαστήριο έχει διορίσει εξεταστή, κανένα πρόσωπο δικαιούται να κατακρατεί έναντι του εξεταστή οποιοδήποτε συμφωνητικό, έγγραφο ή άλλο έντυπο, που ανήκει στην εταιρεία ή τα βιβλία λογαριασμών, αποδείξεις, λογαριασμούς, τιμολόγια ή άλλα έγγραφα παρόμοιας φύσης που σχετίζονται με τους λογαριασμούς ή την εμπορία ή τις συναλλαγές ή τις εργασίες της εταιρείας ή να αξιώσει οποιοδήποτε δικαίωμα επίσχεσης επί αυτών, νοουμένου ότι -

(α) όπου έχει δημιουργηθεί επιβάρυνση ή ενέχυρο από την κατάθεση οποιουδήποτε τέτοιου εγγράφου σε κάποιο πρόσωπο, η παροχή του εγγράφου στον εξεταστή από το πρόσωπο γίνεται άνευ επηρεασμού των δικαιωμάτων του προσώπου σύμφωνα με την επιβάρυνση ή το ενέχυρο, εκτός από το δικαίωμα κατοχής του εγγράφου,

(β) όπου δυνάμει του παρόντος άρθρου εξεταστής κατέχει οποιοδήποτε έγγραφο ή έγγραφα παραλήπτη ή τα οποία παραλήπτης δικαιούται να εξετάσει, ο εξεταστής, εκτός αν το Δικαστήριο διατάξει διαφορετικά, διαθέτει τα έγγραφα για επιθεώρηση από τον παραλήπτη σε κάθε εύλογο χρόνο.