Αστική ευθύνη ενδιαφερόμενων προσώπων για δόλιο εμπόριο της εταιρείας

202ΛΣΤ.-(1) Αν κατά την πρόοδο των διαδικασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διαφανεί ότι οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του συμμετείχε στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εργασιών της εταιρείας με πρόθεση καταδολίευσης πιστωτών της εταιρείας ή πιστωτών οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή για οποιοδήποτε δόλιο σκοπό, το Δικαστήριο κατόπιν αίτησης του εξεταστή ή οποιουδήποτε πιστωτή ή συνεισφορέα της εταιρείας δύναται αν το κρίνει πρέπον, να αποφασίσει ότι το πρόσωπο αυτό είναι προσωπικά υπεύθυνο χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό ως προς την ευθύνη αναφορικά με όλα ή οποιοδήποτε μέρος των χρεών ή άλλων υποχρεώσεων της εταιρείας όπως δύναται να καθορίσει το Δικαστήριο.

(2) Κατά την ακρόαση αίτησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο αιτητής δύναται να δώσει ο ίδιος μαρτυρία ή να καλέσει μάρτυρες.

(3) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο κρίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με το οποίο έχει γίνει δήλωση σύμφωνα με το εδάφιο (1), ενήργησε τίμια και υπεύθυνα σε σχέση με τη διεξαγωγή των υποθέσεων της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα ή θέματα επί τη βάσει των οποίων ζητείται να γίνει τέτοια δήλωση, το Δικαστήριο δύναται έχοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να το απαλλάξει είτε πλήρως είτε μερικώς από προσωπική ευθύνη υπό όρους ως θεωρεί πρέπον.

(4) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο προβαίνει σε οποιαδήποτε τέτοια δήλωση δύναται - 

(α) να εκδώσει περαιτέρω οδηγίες, όπως σχετικά θεωρεί πρέπον και ειδικότερα δύναται να εκδώσει οδηγίες ώστε να κάνει την ευθύνη του προσώπου αυτού, με βάση τη δήλωση, επιβάρυνση πάνω σε κάθε οφειλή ή υποχρέωση που οφείλεται σε αυτό από την εταιρεία ή πάνω σε οποιαδήποτε υποθήκη ή επιβάρυνση ή συμφέροντος πάνω σε υποθήκη ή επιβάρυνση πάνω στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας που κατέχονται ή βρίσκονται στην εξουσία του ή σε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο για λογαριασμό του ή οποιουδήποτε προσώπου που αξιώνει ως εκδοχέας από ή μέσω του προσώπου που ευθύνεται ή οποιασδήποτε εταιρείας ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του και δύναται να εκδίδει περαιτέρω διατάγματα, τα οποία κρίνει αναγκαία με σκοπό την εκτέλεση οποιασδήποτε επιβάρυνσης που επιβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό,

(β) να προνοεί ότι ποσά, τα οποία έχουν ανακτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλονται σε πρόσωπο ή τάξη προσώπων για τους σκοπούς και σε ποσά ή αναλογία, καθώς και σε χρόνο ή χρόνους και με αντίστοιχη προτεραιότητα μεταξύ των προσώπων, όπως σχετικά δύναται να καθορίζει η δήλωση.

(5) Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρμογής ανεξαρτήτως του ότι -

(α) το πρόσωπο, για το οποίο έχει γίνει η δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) δύναται να έχει ποινική ευθύνη αναφορικά με τα θέματα επί τη βάσει των οποίων θα γίνει η δήλωση, ή

(β) οποιοδήποτε θέμα ή θέματα επί τη βάσει των οποίων θα γίνει η δήλωση σύμφωνα με το εδάφιο (1) έχουν λάβει χώρα εκτός της Δημοκρατίας.

(6) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται κατά την περίοδο κατά την οποία η εταιρεία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου.

(7) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου

«εκδοχέας» περιλαμβάνει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ή σε όφελος του οποίου, με τις οδηγίες του προσώπου που ευθύνεται, το χρέος, η υποχρέωση, η υποθήκη ή η επιβάρυνση δημιουργήθηκε, εκδόθηκε ή μεταβιβάστηκε ή το συμφέρον δημιουργήθηκε, αλλά δεν περιλαμβάνει εκδοχέα με αντάλλαγμα αξίας, που δεν περιλαμβάνει αντάλλαγμα λόγω γάμου, που δόθηκε με καλή πίστη και χωρίς ειδοποίηση οποιωνδήποτε των θεμάτων, με βάση των οποίων έγινε η δήλωση.

«εταιρεία» περιλαμβάνει οποιοδήποτε σώμα το οποίο δύναται να εκκαθαριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.