Έξοδα και αμοιβή εξεταστών

202ΛΒ.-(1) Το Δικαστήριο δύναται από καιρού εις καιρόν να εκδίδει διατάγματα, ως θεωρεί πρέπον, για την πληρωμή των εξόδων και εύλογων δαπανών που δεόντως δημιουργήθηκαν από εξεταστή.

(2) Εκτός αν διατάξει διαφορετικά το Δικαστήριο, τα έξοδα και οι δαπάνες εξεταστή πληρώνονται από τα έσοδα των εργασιών της εταιρείας στην οποία έχει διοριστεί ο εξεταστής ή από τα έσοδα της ρευστοποίησης των στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων:

Νοείται ότι, ο εξεταστής υποχρεούται να υποβάλλει στο Δικαστήριο ενδιάμεσους λογαριασμούς αναφορικά με τα έξοδα κάθε δύο (2) μήνες μετά από τον διορισμό του.

(3) Τα έξοδα και οι δαπάνες εξεταστή που έχουν εγκριθεί ή μειωθεί με διάταγμα του Δικαστηρίου, εκτός των δαπανών που αναφέρονται στο εδάφιο (4), καταβάλλονται πλήρως και πληρώνονται πριν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, εξασφαλισμένη ή μη, κάτω από οποιοδήποτε διαχείριση ή εκκαθάριση της εταιρείας στην οποία διορίστηκε.

(4) Ευθύνες που προκύπτουν έναντι της εταιρείας, στην οποία έχει διοριστεί εξεταστής, οι οποίες, δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 202ΙΕ, θεωρούνται δαπάνες που δεόντως δημιουργήθηκαν από τον εξεταστή, καταβάλλονται πλήρως και πληρώνονται πριν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση, συμπεριλαμβανομένης αξίωσης που εξασφαλίζεται από κυμαινόμενη επιβάρυνση, αλλά μετά από οποιαδήποτε αξίωση που εξασφαλίζεται από υποθήκη, επιβάρυνση, δικαίωμα επίσχεσης ή άλλη επιβάρυνση πάγιας φύσεως ή ενέχυρο, κάτω από οποιοδήποτε συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού ή κατά οποιαδήποτε διαχείριση ή εκκαθάριση της εταιρείας στην οποία διορίστηκε.

(5) Οποιαδήποτε αναφορά σε «αξίωση», στα εδάφια (3) και (4), θεωρείται ότι περιλαμβάνει αναφορές σε οποιαδήποτε πληρωμή σε εκκαθάριση της εταιρείας αναφορικά με τα έξοδα, χρεώσεις και δαπάνες της εκκαθάρισης, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής οποιουδήποτε εκκαθαριστή.

(6) Τα καθήκοντα ενός εξεταστή δύναται να ασκούνται από τον ίδιο με τη βοήθεια προσώπων που διορίζονται ή εργοδοτούνται από αυτόν για τον σκοπό αυτό, νοουμένου ότι ο εξεταστής, στην έκταση που αυτό είναι εύλογα δυνατόν, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του προσωπικού και τις διευκολύνσεις της εταιρείας στην οποία έχει διοριστεί για να βοηθηθεί κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

(7) Κατά την εξέταση οποιουδήποτε θέματος που αφορά στα έξοδα και στις δαπάνες του εξεταστή, το Δικαστήριο λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (6).

(8) Η αμοιβή του εξεταστή καθορίζεται στη βάση των διατάξεων του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Κανονισμών του 2015.