Προσόντα εξεταστή

202ΛΑ. Πρόσωπο δεν έχει τα προσόντα να διοριστεί ως εξεταστής ή να ενεργεί ως εξεταστής εταιρείας αν δεν διαθέτει τα προσόντα να ενεργεί ως σύμβουλος αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμου του 2015.