Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 126Α σε ορισμένες περιπτώσεις

126Β. Οι διατάξεις του άρθρου 126Α δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης, που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.