Διάρκεια ειδοποίησης για σύγκληση συνελεύσεων

127.-(1) Οποιαδήποτε διάταξη στο καταστατικό εταιρείας είναι άκυρη κατά την έκταση που προνοεί τη σύγκληση συνέλευσης της εταιρείας, άλλης από συνέλευση που αναβλήθηκε, με συντομότερη ειδοποίηση από-

(α) γραπτή ειδοποίηση είκοσι μιας ημερών στην περίπτωση ετήσιας γενικής συνέλευσης

(β) γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων ημερών στην περίπτωση άλλης από την ετήσια γενική συνέλευση, ή συνέλευση για την ψήφιση ειδικού ψηφίσματος και

(γ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 35 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων και των αντίστοιχων διατάξεων άλλων κρατών μελών οι οποίες θεσπίζονται προς συμμόρφωση με τα άρθρα 9(4) και 11(4) της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ στην περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά:

(i) όταν πρόκειται περί ετήσιας γενικής συνέλευσης, είκοσι μία ημέρες έγγραφη ειδοποίηση, και

(ii) στην περίπτωση γενικής συνέλευσης (άλλης από ετήσιας γενικής συνέλευσης ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) δεκατέσσερις ημέρες έγγραφη ειδοποίηση όπου-

(α) η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά προσφέρει τεχνική διευκόλυνση στα μέλη για να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προσβάσιμη σε όλα τα μέλη τα οποία κατέχουν μετοχές που φέρουν δικαιώματα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις· και

(β) ειδικό ψήφισμα, που μειώνει την περίοδο ειδοποίησης σε δεκατέσσερις ημέρες, έχει εγκριθεί στην αμέσως προηγούμενη ετήσια γενική συνέλευση, ή σε γενική συνέλευση που διεξάχθηκε μετά από εκείνη τη συνέλευση.

(2) Συνέλευση εταιρείας, άλλη από τη συνέλευση που αναβλήθηκε δύναται να συγκληθεί, εκτός κατά την έκταση που το καταστατικό εταιρείας προνοεί για αυτό διαφορετικά και η πρόνοια αυτή δεν ακυρώνεται από το εδάφιο (1)-

(α) στην περίπτωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης με γραπτή ειδοποίηση είκοσι μιας ημερών και

(β) στην περίπτωση συνέλευσης άλλης από ετήσια γενική συνέλευση ή συνέλευση για την ψήφιση ειδικού ψηφίσματος με γραπτή ειδοποίηση δεκατεσσάρων ημερών

(γ) με την επιφύλαξη του εδαφίου (4) του άρθρου 35 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων στην περίπτωση εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά:

(i) όταν πρόκειται περί ετήσιας γενικής συνέλευσης, είκοσι μία ημέρες έγγραφη ειδοποίηση· και

(ii) στην περίπτωση γενικής συνέλευσης (άλλης από ετήσιας γενικής συνέλευσης ή συνέλευσης για την έγκριση ειδικού ψηφίσματος) δεκατέσσερις ημέρες έγγραφη ειδοποίηση όπου-

(α) η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά προσφέρει τεχνική διευκόλυνση στα μέλη για να ψηφίσουν μέσω ηλεκτρονικών μέσων, προσβάσιμη σε όλα τα μέλη τα οποία κατέχουν μετοχές που φέρουν δικαιώματα ψήφου σε γενικές συνελεύσεις· και

(β) ειδικό ψήφισμα, που μειώνει την περίοδο ειδοποίησης σε δεκατέσσερις ημέρες, έχει εγκριθεί στην αμέσως προηγούμενη ετήσια γενική συνέλευση, ή σε γενική συνέλευση που διεξάχθηκε μετά από εκείνη τη συνέλευση.

(3) Ανεξάρτητα αν συνέλευση εταιρείας, άλλης από εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, συγκαλείται με πιο σύντομη ειδοποίηση από αυτή που ορίζεται στο εδάφιο (2) ή σε αυτή που ορίζεται στο καταστατικό της, ανάλογα με την περίπτωση, συνέλευση θεωρείται ότι συγκαλέστηκε κατάλληλα αν συμφωνήθηκε-

(α) από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή σε περίπτωση συνέλευσης που συγκαλέστηκε ως η ετήσια γενική συνέλευση και

(β) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης συνέλευσης, με πλειοψηφία του αριθμού των μελών που έχουν δικαίωμα να παραστούν και να ψηφίσουν σε αυτή και που είναι πλειοψηφία που κατέχει συνολικά όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατό πάνω στην ονομαστική αξία των μετοχών που παρέχουν δικαίωμα παράστασης και ψήφου κατά τη συνέλευση, ή, σε περίπτωση εταιρείας που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο, που αντιπροσωπεύει όχι λιγότερο από ενενήντα πέντε τοις εκατό του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών στη συνέλευση εκείνη.