Πληροφορίες πριν από την γενική συνέλευση.

127Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 10 ή οτιδήποτε περιέχεται στο καταστατικό της, οι πιο κάτω διατάξεις ισχύουν για εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά.

(2) Ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης εκδίδεται, χωρίς χρέωση, κατά τρόπο που εξασφαλίζει γρήγορη πρόσβαση στην ειδοποίηση σε αμερόληπτη βάση, χρησιμοποιώντας μέσα ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάδοση πληροφοριών στο κοινό σε όλα τα κράτη μέλη.

(3) Ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης βάσει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 133 καθορίζει:

(α) πότε και πού θα λάβει χώρα η συνέλευση και την προτεινόμενη ημερήσια διάταξη για τη συνέλευση·

(β) σαφή και ακριβή αναφορά οποιωνδήποτε διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσει το μέλος για να συμμετέχει και ψηφίσει στη συνέλευση, περιλαμβανομένων-

(i) το δικαίωμα του μέλους να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, να τοποθετήσει προτεινόμενα ψηφίσματα δυνάμει του άρθρου 127Β και να υποβάλει ερωτήσεις σχετικά με θέματα της ημερήσιας διάταξης δυνάμει του άρθρου 128Γ, και τα χρονικά περιθώρια που ισχύουν για την άσκηση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματα εκείνα·

(ii) το δικαίωμα μέλους που δικαιούται να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει, να διορίσει αντιπρόσωπο δυνάμει του άρθρου 130, περιλαμβανομένου αντιπροσώπου ο οποίος δεν είναι μέλος, μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή διαφορετικά ή, όπου επιτρέπεται, ένα ή περισσότερους αντιπροσώπους ο καθένας, για να παραστεί, απευθύνει λόγο, υποβάλει ερωτήσεις και να ψηφίσει στη θέση του μέλους·

(iii) Το δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων και η υποχρέωση απάντησης ισχύουν με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν από τη Δημοκρατία ή που επιτρέπουν στις εταιρείες να λάβουν, ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος της ταυτότητας των μετόχων, η ορθή διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων, καθώς και η προετοιμασία τους και η προστασία της εμπιστευτικότητας και των επιχειρηματικών συμφερόντων των εισηγμένων εταιρειών σε οργανωμένη αγορά.  Οι εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένη αγορά μπορούν να παρέχουν μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.  Εάν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη με τη μορφή ερώτησης-απάντησης στη διαδικτυακή ιστοσελίδα της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά, η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θεωρείται ότι έχει απαντήσει·

(iv) τη διαδικασία για ψηφοφορία από αντιπρόσωπο δυνάμει του άρθρου 130, περιλαμβανομένων των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν και τα μέσα διά των οποίων η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά είναι διατεθειμένη να δεχτεί ηλεκτρονική ειδοποίηση του διορισμού του αντιπροσώπου·

(v) τη διαδικασία, όπου ισχύει, που θα ακολουθηθεί δυνάμει των άρθρων 128Β και 132 για ηλεκτρονική ψήφο ή ψήφο με αλληλογραφία, αντίστοιχα·

(γ) την ημερομηνία καταγραφής και θα αναφέρει ότι μόνο μέλη εγγεγραμμένα την ημερομηνία καταγραφής θα έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στη γενική συνέλευση·

(δ) πού και πως το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο των εγγράφων και των προτεινόμενων ψηφισμάτων που αναφέρονται στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (4) δύναται να παραληφθεί· και

(ε) τη διεύθυνση της ιστοσελίδας στην οποία οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) θα είναι διαθέσιμες.

(4) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά διαθέτει στα μέλη της στην ιστοσελίδα της, για συνεχή περίοδο αρχίζοντας όχι αργότερα από είκοσι μια ημέρες πριν από γενική συνέλευση, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας της συνέλευσης, τα ακόλουθα:

(α) την ειδοποίηση βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 127Α·

(β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου την ημερομηνία που δίδει την ειδοποίηση·

(γ) τα έγγραφα που θα υποβληθούν στη συνέλευση·

(δ) αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων ή όπου δεν προτείνονται τέτοια ψηφίσματα για έγκριση, σχόλιο από τους συμβούλους για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης·

(ε) αντίγραφα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν από αντιπρόσωπο για να ψηφίσει και αντίγραφα των εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν για ψηφοφορία με αλληλογραφία, εκτός εάν τα έντυπα αυτά έχουν σταλεί απευθείας σε κάθε μέλος.

(5) Η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα έχει διαθέσιμα, στην ιστοσελίδα της το γρηγορότερο δυνατό μετά την παραλαβή τους, τα προτεινόμενα ψηφίσματα που κατατέθηκαν από μέλη.

(6) Όπου τα έντυπα που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (4) δε δύνανται να είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εισηγμένης εταιρείας σε οργανωμένη αγορά για τεχνικούς λόγους, η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα υποδείξει στην ιστοσελίδα της πως τα έντυπα δύνανται να παραληφθούν σε έντυπη μορφή και η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θα στείλει τα έντυπα ταχυδρομικώς, χωρίς χρέωση, σε κάθε μέλος το οποίο τα αιτείται.

(7) Όπου η ειδοποίηση σύγκλησης γενικής συνέλευσης εκδίδεται μετά την εικοστή πρώτη ημέρα πριν τη συνέλευση δυνάμει της υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 127 ή της υποπαραγράφου (ii), της παραγράφου (γ), του εδαφίου (2) του άρθρου 127 ή του εδαφίου (4) του άρθρου 35 των περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμων, η περίοδος που καθορίζεται στο εδάφιο (4) θα μειώνεται ανάλογα.

(8) Η γενική συνέλευση δύναται, με πλειοψηφία των δύο τρίτων των έγκυρων ψήφων, να αποφασίζει ή να τροποποιεί το καταστατικό ώστε να προβλέπει ότι σε σχέση με την αύξηση κεφαλαίου εισηγμένης εταιρείας, η γενική συνέλευση δύναται να συγκαλείται σε προθεσμία μικρότερη των είκοσι ενός (21) ημερών, νοουμένου ότι συντρέχουν οι εξής σωρευτικές προϋποθέσεις:

(α) Η εν λόγω συνέλευση δεν λαμβάνει χώρα εντός των επόμενων δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σύγκλησης∙

(β) πληρούνται οι όροι του άρθρου 30Γ(1) ή του άρθρου 30Ε των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 μέχρι 2016∙

(γ) η αύξηση κεφαλαίου είναι αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν οι προϋποθέσεις εξυγίανσης που προνοούνται στα άρθρα 42 και 43 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου του 2016.

(9) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (8), δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 127Β.