Ίση μεταχείριση των μετόχων.

126 Α. Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά  διασφαλίζει την ίση μεταχείριση για όλα τα μέλη που βρίσκονται στην ίδια θέση αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου και συμμετοχής σε γενική συνέλευση.