Λεπτομέρειες σχετικά με συμβούλους σε εμπορικούς καταλόγους, εγκυκλίους, κλπ.

193.-(1) Κάθε εταιρεία στην οποία το άρθρο αυτό εφαρμόζεται δηλώνει σε όλους τους εμπορικούς καταλόγους, εμπορικές εγκυκλίους και επαγγελματικές επιστολές πάνω ή μέσα στις οποίες φαίνεται το όνομα της εταιρείας, που εκδίδονται ή αποστέλλονται από την εταιρεία σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε μέρος των κτήσεων της αυτής Μεγαλειότητας, με ευανάγνωστους χαρακτήρες σχετικά με κάθε σύμβουλο που είναι νομικό πρόσωπο, την εταιρική επωνυμία, και σχετικά με κάθε σύμβουλο που είναι φυσικό πρόσωπο, τις ακόλουθες λεπτομέρειες:

(α) το παρόν όνομα του, ή τα αρχικά του και το παρόν επίθετο

(β) οποιαδήποτε προηγούμενα ονόματα και επίθετα

(γ) την υπηκοότητα του, αν δεν είναι Βρεττανική:

Νοείται ότι, αν υπάρχουν ειδικές περιστάσεις που κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου καθιστούν σκόπιμη τη χορήγηση τέτοιας εξαίρεσης, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα, με επιφύλαξη τέτοιων όρων όπως ήθελε καθοριστεί στο διάταγμα, να χορηγήσει εξαίρεση από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το εδάφιο αυτό.

(2) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται σε-

(α) κάθε εταιρεία εγγεγραμμένη με βάση το Νόμο αυτό, ή τους Νόμους που καταργήθηκαν από αυτόν και

(β) κάθε εταιρεία που συστάθηκε εκτός της Δημοκρατίας που έχει εγκαθιδρύσει τόπο εργασίας μέσα στη Δημοκρατία.

(3) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το άρθρο αυτό, κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης για κάθε αδίκημα σε χρηματική ποινή που δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες, και για σκοπούς του εδαφίου αυτού, όταν νομικό πρόσωπο είναι αξιωματούχος της εταιρείας, οποιοσδήποτε αξιωματούχος του νομικού προσώπου λογίζεται αξιωματούχος της εταιρείας:

Νοείται ότι καμιά διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν εγείρεται εκτός από, ή με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα.

(4) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) η έκφραση “σύμβουλος” περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου οι σύμβουλοι της εταιρείας είναι συνηθισμένοι να ενεργούν και η έκφραση “αξιωματούχος” ερμηνεύεται ανάλογα.

(β) η έκφραση “αρχικά” περιλαμβάνει αναγνωρισμένη σύντμηση ονόματος,

και οι παράγραφοι (β) και (γ) του εδαφίου (9) του άρθρου 192 εφαρμόζονται όπως εφαρμόζονται για τους σκοπούς του άρθρου εκείνου.