Εταιρεία δύναται να έχει συμβούλους με απεριόριστη ευθύνη

194.-(1) Σε εταιρεία η ευθύνη των συμβούλων ή διαχειριστών, ή του διευθύνοντα συμβούλου, δύναται να είναι απεριόριστη αν προβλέπεται με τον τρόπο αυτό από το ιδρυτικό έγγραφο.

(2) Σε εταιρεία που η ευθύνη συμβούλου ή διαχειριστή είναι απεριόριστη, οι σύμβουλοι και οποιοιδήποτε διαχειριστές της εταιρείας και το μέλος που προτείνει πρόσωπο για εκλογή ή διορισμό στη θέση συμβούλου ή διαχειριστή, προσθέτουν στην πρόταση δήλωση ότι η ευθύνη του προσώπου που κατέχει τη θέση εκείνη είναι απεριόριστη, και προτού το πρόσωπο εκείνο αποδεχτεί τη θέση ή ενεργήσει σε αυτή, πρέπει να δοθεί σε αυτό γραπτώς ειδοποίηση ότι η ευθύνη του είναι απεριόριστη από τους ακόλουθους ή ενός από τα ακόλουθα πρόσωπα, δηλαδή, των ιδρυτών της εταιρείας, των συμβούλων της εταιρείας, οποιωνδήποτε διαχειριστών της εταιρείας και του γραμματέα της εταιρείας.

(3) Αν οποιοσδήποτε σύμβουλος, διαχειριστής ή αυτός που προτείνει κάποιο για το αξίωμα του συμβούλου παραλείψουν να προσθέσουν τέτοια δήλωση, ή αν οποιοσδήποτε ιδρυτής, σύμβουλος, διαχειριστής ή γραμματέας παραλείψει να δώσει τέτοια ειδοποίηση, αυτός υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και είναι επίσης υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που το πρόσωπο που εκλέχτηκε ή διορίστηκε με τον τρόπο αυτό δυνατό να υποστεί λόγω της παράλειψης, αλλά η ευθύνη του προσώπου που εκλέχτηκε ή διορίστηκε δεν επηρεάζεται από την παράλειψη.