Ειδικό ψήφισμα εταιρείας που κάνει την ευθύνη συμβούλων απεριόριστη

195.-(1) Εταιρεία δύναται, αν εξουσιοδοτείται με τον τρόπο αυτό από το καταστατικό της, με ειδικό ψήφισμα, να αλλάξει το ιδρυτικό της έγγραφο ώστε η ευθύνη των συμβούλων ή διαχειριστών της, ή οποιουδήποτε διευθύνοντα διαχειριστή να καταστεί απεριόριστη.

(2) Με την έγκριση οποιουδήποτε τέτοιου ειδικού ψηφίσματος, οι διατάξεις του είναι τόσο έγκυρες ωσάν να περιέχονταν αρχικά στο ιδρυτικό έγγραφο.