Πρόνοιες για την εκχώρηση αξιώματος από συμβούλους

196. Αν σε περίπτωση οποιασδήποτε εταιρείας γίνεται πρόνοια από το καταστατικό ή με συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ οποιουδήποτε προσώπου και της εταιρείας που εξουσιοδοτεί σύμβουλο ή διαχειριστή της εταιρείας να εκχωρήσει το αξίωμα του ως τέτοιο σε άλλο πρόσωπο, οποιαδήποτε εκχώρηση αξιώματος που γίνεται σύμφωνα με την αναφερόμενη πρόνοια, ανεξάρτητα από οτιδήποτε αντίθετο περιέχεται στις αναφερόμενες πρόνοιες, είναι χωρίς αποτέλεσμα εκτός αν και μέχρις ότου εγκριθεί με ειδική απόφαση της εταιρείας.