Διατάξεις ως προς την ευθύνη αξιωματούχων και ελεγκτών

197. Εκτός από τις πιο κάτω διατάξεις, οποιαδήποτε διάταξη, είτε αυτή περιλαμβάνεται στο καταστατικό εταιρείας ή σε οποιαδήποτε σύμβαση με εταιρεία ή διαφορετικά, για απαλλαγή οποιουδήποτε αξιωματούχου της εταιρείας ή οποιουδήποτε προσώπου, είτε αυτός είναι αξιωματούχος της εταιρείας είτε όχι, που εργοδοτείται από την εταιρεία ως ελεγκτής ή για την κάλυψη του εναντίον οποιασδήποτε ευθύνης που δυνάμει οποιουδήποτε κανόνα δικαίου διαφορετικά θα είχε σχετικά με οποιαδήποτε αμέλεια, παράλειψη, παράβαση καθήκοντος ή παραβίαση εμπιστεύματος που δυνατό αυτός να είναι ένοχος σχετικά με την εταιρεία, είναι άκυρη:

Νοείται ότι -

(α) καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν ενεργεί για να στερήσει οποιοδήποτε πρόσωπο από οποιαδήποτε εξαίρεση ή δικαίωμα για αποζημίωση σχετικά με οτιδήποτε που έγινε ή παραλήφθηκε να γίνει από αυτό ενώ ίσχυε η διάταξη αυτή· και

(β) ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό, εταιρεία δύναται, σύμφωνα με οποιαδήποτε τέτοια διάταξη όπως προαναφέρθηκε, να αποζημιώσει οποιοδήποτε τέτοιο αξιωματούχο ή ελεγκτή για οποιαδήποτε ευθύνη που προέκυψε σε αυτόν για υπεράσπιση οποιασδήποτε διαδικασίας είτε αστικής είτε ποινικής κατά την οποία δόθηκε απόφαση υπέρ του ή κατά την οποία αθωώθηκε, ή αναφορικά με οποιαδήποτε αίτηση με βάση το άρθρο 383 στην οποία το Δικαστήριο του έδωσε απαλλαγή.