Μητρώο διευθυντών και γραμματέων

192.-(1) Κάθε εταιρεία τηρεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της μητρώο των συμβούλων και γραμματέων της.

(2) Το αναφερόμενο μητρώο περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με κάθε σύμβουλο, δηλαδή-

(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και επίθετο του, τη συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής του, την υπηκοότητά του·

(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, την εταιρική επωνυμία και το εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο του:

Νοείται ότι δεν είναι αναγκαίο να περιέχει το μητρώο λεπτομέρειες θέσεων συμβούλου που κατέχονται από σύμβουλο σε εταιρείες που η εταιρεία είναι απόλυτα θυγατρική ή που είναι απόλυτα θυγατρικές είτε της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που η εταιρεία είναι απόλυτα θυγατρική και για τους σκοπούς τη επιφύλαξης αυτής-

(i) η έκφραση “εταιρεία” περιλαμβάνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία· και

(ii) νομικό πρόσωπο θεωρείται απόλυτα θυγατρικό άλλου αν δεν έχει μέλη εκτός από εκείνο το άλλο νομικό πρόσωπο και τις απόλυτα θυγατρικές εκείνου του άλλου και τους εντολοδόχους αυτού ή αυτών·

(γ) κατά πόσο δύναται να ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας από μόνος του, ή κατά πόσο οφείλει να ενεργεί από κοινού με τους άλλους συμβούλους.

(3) Το αναφερόμενο μητρώο περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με το γραμματέα, δηλαδή-

(α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το όνομα και επίθετό του και τη συνηθισμένη διεύθυνση διαμονής του· και

(β) στην περίπτωση νομικού προσώπου, την εταιρική επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο του.

(4) (α) Η εταιρεία παραδίδει στον έφορο εταιρειών έκθεση στον καθορισ΅ένο τύπο που περιλα΅βάνει τις ορισ΅ένες στο ΅ητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), λεπτο΅έρειες, καθώς και γνωστοποίηση στον καθορισ΅ένο τύπο οποιασδήποτε αλλαγής στους συμβούλους ή στο γρα΅΅ατέα της ή σε οποιεσδήποτε λεπτο΅έρειες περιλα΅βάνονται στο ΅ητρώο, εντός των προβλεπόμενων στο εδάφιο (5) προθεσμιών, αντίστοιχα, και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή των λεπτομερειών και/ή της γνωστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση, ορίζοντας την η΅ερο΅ηνία της αλλαγής:

Νοείται ότι, η περίληψη στην ετήσια έκθεση εταιρείας, λεπτομερειών σε σχέση με τους συμβούλους ή το γραμματέα, δεν θεωρείται ως συμμόρφωση προς την υποχρέωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(5) Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι οι ακόλουθες, δηλαδή-

(α) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η έκθεση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) σε σχέση με το διορισμό των πρώτων συμβούλων της εταιρείας είναι η ίδια με την προθεσμία που προβλέπεται για την καταχώριση του ιδρυτικού εγγράφου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14· και

(β) η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παραδοθεί η γνωστοποίηση αλλαγής που προβλέπεται στο εδάφιο (4) ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημέρα της αλλαγής.

(5Α) Σε περίπτωση που μετά την κένωση θέσης αξιωματούχου για οποιοδήποτε λόγο, η εταιρεία παραλείπει να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη γνωστοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5), ο αξιωματούχος του οποίου η θέση κενώθηκε, ή σε περίπτωση θανάτου του, ο προσωπικός του αντιπρόσωπος δύναται να παραδώσει στον έφορο εταιρειών τη σχετική γνωστοποίηση στον καθορισμένο τύπο μαζί με ένορκη δήλωση που να βεβαιώνει το ακριβές της έκθεσης και ο έφορος εταιρειών προβαίνει στην εγγραφή της γνωστοποίησης.

(6) Το μητρώο που πρέπει να τηρείται με βάση το άρθρο αυτό είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών (με την επιφύλαξη τέτοιων εύλογων περιορισμών που η εταιρεία δυνατό να επιβάλει σύμφωνα με το καταστατικό της ή σε γενική συνέλευση, με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επιθεώρηση για δύο τουλάχιστον ώρες κάθε ημέρα), για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας χωρίς επιβάρυνση και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με πληρωμή πενήντα μιλς, ή τέτοιου ολιγότερου ποσού που η εταιρεία δυνατό να καθορίσει.

(7) Αν δεν επιτραπεί επιθεώρηση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1), (2), (3) ή (4), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(8) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας άρνησης, το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να διατάξει άμεση επιθεώρηση του μητρώου.

(9) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) πρόσωπο που σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οι σύμβουλοι εταιρείας πρέπει να ενεργούν λογίζεται ως σύμβουλος και αξιωματούχος της εταιρείας,

(β) η έκφραση “όνομα” περιλαμβάνει μικρό όνομα.

(10) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 375 του παρόντος Νόμου και ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, ο έφορος επιβάλλει σε εταιρεία που παραλείπει να παραδώσει έκθεση σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (4) εντός της χρονικής προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5)(β), χρηματική επιβάρυνση πενήντα ευρώ (€50) και περαιτέρω χρηματική επιβάρυνση ενός ευρώ (€1) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης με ανώτατο όριο συνολικής επιβάρυνσης διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε παράβαση:

Νοείται ότι, η χρηματική επιβάρυνση που προβλέπεται από το παρόν εδάφιο, δεν εισπράττεται από αξιωματούχο ή προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού που παραδίδει στον έφορο εταιρειών γνωστοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (5Α).