Μητρώο διευθυντών και γραμματέων

192.-(1) Κάθε εταιρεία τηρεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της μητρώο των συμβούλων και γραμματέων της.

(2) Το αναφερόμενο μητρώο περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με κάθε σύμβουλο, δηλαδή-

(α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνομα και επίθετο του, οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα ή επίθετο, τη συνηθισμένη διεύθυνση κατοικίας του, την υπηκοότητα του, το επάγγελμα του, λεπτομέρειες άλλων θέσεων συμβούλου που κατέχονται από αυτόν·

(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου, την εταιρική επωνυμία και το εγγεγραμμένο ή κεντρικό γραφείο του:

Νοείται ότι δεν είναι αναγκαίο να περιέχει το μητρώο λεπτομέρειες θέσεων συμβούλου που κατέχονται από σύμβουλο σε εταιρείες που η εταιρεία είναι απόλυτα θυγατρική ή που είναι απόλυτα θυγατρικές είτε της εταιρείας ή άλλης εταιρείας που η εταιρεία είναι απόλυτα θυγατρική και για τους σκοπούς τη επιφύλαξης αυτής-

(i) η έκφραση “εταιρεία” περιλαμβάνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε στη Δημοκρατία· και

(ii) νομικό πρόσωπο θεωρείται απόλυτα θυγατρικό άλλου αν δεν έχει μέλη εκτός από εκείνο το άλλο νομικό πρόσωπο και τις απόλυτα θυγατρικές εκείνου του άλλου και τους εντολοδόχους αυτού ή αυτών·

(γ) κατά πόσο δύναται να ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας από μόνος του, ή κατά πόσο οφείλει να ενεργεί από κοινού με τους άλλους συμβούλους.

(3) Το αναφερόμενο μητρώο περιέχει τις ακόλουθες λεπτομέρειες αναφορικά με το γραμματέα ή, όταν υπάρχουν γραμματείς από κοινού, σχετικά με το καθένα από αυτούς, δηλαδή-

(α) στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το παρόν όνομα και επίθετο του, οποιοδήποτε προηγούμενο όνομα και επίθετο και τη συνηθισμένη διεύθυνση κατοικίας του· και

(β) στην περίπτωση νομικού προσώπου, την εταιρική επωνυμία και το εγγεγραμμένο γραφείο του.

(4) Μέσα στις αναφερόμενες στο εδάφιο (5) προθεσμίες αντίστοιχα, η εταιρεία αποστέλλει στον έφορο εταιρειών έκθεση με τον καθορισμένο τύπο, που περιλαμβάνει τις ορισμένες στο αναφερόμενο μητρώο λεπτομέρειες και γνωστοποίηση στον καθορισμένο τύπο οποιασδήποτε αλλαγής μεταξύ των συμβούλων ή του γραμματέα της ή οποιωνδήποτε λεπτομερειών που περιλαμβάνονται στο μητρώο, ορίζοντας την ημερομηνία της αλλαγής.

(5) Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) είναι οι ακόλουθες, δηλαδή-

(α) η προθεσμία στην οποία πρέπει να αποσταλεί η αναφερόμενη έκθεση είναι δεκατέσσερις ημέρες από το διορισμό των πρώτων συμβούλων της εταιρείας· και

(β) η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να αποσταλεί η αναφερόμενη γνωστοποίηση αλλαγής είναι δεκατέσσερις ημέρες από τότε που έγινε η αλλαγή αυτή:

Νοείται ότι σε περίπτωση έκθεσης που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με πρόσωπο που είναι ο γραμματέας της εταιρείας κατά την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού, η προθεσμία θα είναι δεκατέσσερις ημέρες από την έναρξη της ισχύος του Νόμου αυτού.

(6) Το μητρώο που πρέπει να τηρείται με βάση το άρθρο αυτό είναι ανοικτό κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών (με την επιφύλαξη τέτοιων εύλογων περιορισμών που η εταιρεία δυνατό να επιβάλει σύμφωνα με το καταστατικό της ή σε γενική συνέλευση, με τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επιθεώρηση για δύο τουλάχιστον ώρες κάθε ημέρα), για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας χωρίς επιβάρυνση και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με πληρωμή πενήντα μιλς, ή τέτοιου ολιγότερου ποσού που η εταιρεία δυνατό να καθορίσει.

(7) Αν δεν επιτραπεί επιθεώρηση που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό ή αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης με το εδάφιο (1), (2), (3) ή (4), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(8) Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας άρνησης, το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να διατάξει άμεση επιθεώρηση του μητρώου.

(9) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού-

(α) πρόσωπο που σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οι σύμβουλοι εταιρείας πρέπει να ενεργούν λογίζεται ως σύμβουλος και αξιωματούχος της εταιρείας,

(β) η έκφραση “όνομα” περιλαμβάνει μικρό όνομα

(γ) αναφορές σε προηγούμενο όνομα ή επίθετο δεν περιλαμβάνουν-

(i) σε περίπτωση οποιουδήποτε προσώπου, προηγούμενο όνομα ή επίθετο που το όνομα εκείνο ή το επίθετο άλλαξε ή έπαυσε να χρησιμοποιείται προτού το πρόσωπο που φέρει το όνομα συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του ή άλλαξε ή έπαυσε να χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα όχι λιγότερο των είκοσι χρόνων· ή

(ii) σε περίπτωση παντρεμένης γυναίκας, το όνομα ή το επίθετο με το οποίο ήταν γνωστή πριν από το γάμο.