Επιθεώρηση μητρώου και ευρετηρίου

108.-(1) Εκτός όταν το μητρώο μελών είναι κλειστό με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού, το μητρώο και ευρετήριο των ονομάτων των μελών της εταιρείας κατά τις ώρες εργασίας, (τηρουμένων τέτοιων εύλογων περιορισμών που η εταιρεία ήθελε να επιβάλει σε γενική συνέλευση έτσι που να επιτρέπονται για επιθεώρηση όχι λιγότερο από δύο ώρες κάθε ημέρα) είναι ανοικτό για επιθεώρηση από οποιοδήποτε μέλος χωρίς επιβάρυνση και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με την πληρωμή διακοσίων μιλς ή τέτοιου λιγότερου ποσού για κάθε επιθεώρηση που η εταιρεία ήθελε καθορίσει.

(2) Οποιοδήποτε μέλος ή άλλο πρόσωπο δύναται να απαιτήσει αντίγραφο του μητρώου ή μέρους του, με την πληρωμή πεντακόσιων μιλς ή τέτοιου λιγότερου ποσού που η εταιρεία ήθελε καθορίσει για κάθε εκατό λέξεις ή μέρος της που απαιτείται να αντιγραφεί.

Η εταιρεία μεριμνά, ώστε αντίγραφο που έχει απαιτηθεί με τον τρόπο αυτό από οποιοδήποτε πρόσωπο να αποσταλεί σε εκείνο το πρόσωπο μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα της επόμενης ημέρας που η απαίτηση λήφθηκε από την εταιρεία.

(3) Αν δεν ήθελε επιτραπεί επιθεώρηση που ζητήθηκε με βάση το άρθρο αυτό ή αντίγραφο που ζητήθηκε με βάση το άρθρο αυτό και δεν αποσταλεί μέσα στην κατάλληλη περίοδο, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται, σχετικά με καθένα αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επιπρόσθετα σε πρόστιμο παράλειψης από είκοσι πέντε λίρες.

(4) Σε περίπτωση τέτοιας άρνησης ή παράλειψης, το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να επιβάλει άμεση επιθεώρηση του μητρώου και ευρετηρίου ή να διατάξει τα αντίγραφα που απαιτούνται να αποσταλούν σε αυτά τα πρόσωπα που τα ζήτησαν.