Συνέπεια παράλειψης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις αναφορικά με το μητρώο από παράλειψη αντιπροσώπου

109. Όταν, σύμφωνα με την επιφύλαξη (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 105, το μητρώο μελών φυλάγεται στο γραφείο άλλου προσώπου ή της εταιρείας, και από παράλειψη αυτού, η εταιρεία δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (3) του άρθρου εκείνου, με το εδάφιο (3) του άρθρου 106 ή με το άρθρο 108 ή με οποιεσδήποτε διατάξεις του Νόμου αυτού αναφορικά με την παρουσίαση του μητρώου, το άλλο εκείνο πρόσωπο υπόκειται στην ίδια ποινή ωσάν να ήταν αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη, και η εξουσία του Δικαστηρίου σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 108 εκτείνεται και στην έκδοση διαταγμάτων εναντίον του άλλου εκείνου προσώπου και των αξιωματούχων ή υπαλλήλων του.