Εξουσία κλείσιμου μητρώου

110. Εταιρεία δύναται αφού δώσει ειδοποίηση με δημοσίευση σε εφημερίδα που κυκλοφορεί στην επαρχία στην οποία βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας να κλείει το μητρώο μελών για οποιοδήποτε χρόνο ή χρόνους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα ημέρες για κάθε έτος.