Διατάξεις για καταχωρήσεις στο μητρώο που αναφέρονται σε εντάλματα κατοχής μετοχών

107.-(1) Με την έκδοση εντάλματος κατοχής μετοχών, η εταιρεία διαγράφει από το μητρώο μελών της το όνομα του προσώπου που καταχωρήθηκε τότε σε αυτό ότι κατείχε τις ορισμένες στο ένταλμα μετοχές ωσάν να έπαυσε να είναι μέλος, και καταγράφει στο μητρώο τα ακόλουθα στοιχεία δηλαδή-

(α) το γεγονός της έκδοσης του εντάλματος

(β) κατάσταση των μετοχών που περιλαμβάνονται στο ένταλμα που διακρίνει κάθε μετοχή με τον αριθμό της εφόσον η μετοχή φέρει αριθμό και

(γ) την ημερομηνία της έκδοσης του εντάλματος.

(2) Τηρουμένου του καταστατικού της εταιρείας ο κομιστής εντάλματος κατοχής μετοχών δικαιούται όταν το παραδώσει για να ακυρωθεί να καταχωρηθεί ως μέλος στο μητρώο μελών.

(3) Η εταιρεία ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που οποιοδήποτε πρόσωπο υφίσταται λόγω της καταχώρησης από την εταιρεία στο μητρώο του ονόματος του κομιστή εντάλματος κατοχής μετοχών αναφορικά με τις ορισμένες σε αυτό μετοχές χωρίς την παράδοση και ακύρωση του εντάλματος.

(4) Μέχρι την παράδοση του εντάλματος, τα στοιχεία που καθορίζονται στο εδάφιο (1) λογίζονται ως τα στοιχεία που απαιτούνται από το Νόμο αυτό για να καταχωρηθούν στο μητρώο των μελών και με την παράδοση, η ημερομηνία παράδοσης πρέπει να καταχωρείται.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού, ο κομιστής εντάλματος κατοχής μετοχών δύναται, αν προνοείται με τον τρόπο αυτό από το καταστατικό της εταιρείας, να λογίζεται ως πλήρες μέλος της εταιρείας εντός της έννοιας του παρόντος Νόμου, είτε σε όλη την έκταση, ή για οποιουσδήποτε σκοπούς που ορίζονται στο καταστατικό.