Εξουσία του Δικαστηρίου.

201Ε.(1) Η διάσπαση αποφασίζεται με διάταγμα που εκδίδεται από το Δικαστήριο, εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 200.

(2) Εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 200, το Δικαστήριο έχει επί διασπάσεως εταιρείας επίσης τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση των μετόχων της διασπώμενης εταιρείας, προκειμένου αυτή να αποφανθεί για τη διάσπαση,

(β) να εξασφαλίσει ότι οι μέτοχοι κάθε εταιρείας, η οποία συμμετέχει στη διάσπαση, έλαβαν ή μπορούν να προμηθευθούν τουλάχιστον τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 201Γ, εντός προθεσμίας αρκετής για να μπορέσουν να τα εξετάσουν εγκαίρως, και πάντως τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας τους, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί για τη διάσπαση,

(γ) να συγκαλέσει κάθε είδους συνέλευση των πιστωτών κάθε εταιρείας από αυτές που συμμετέχουν στη διάσπαση, προκειμένου να αποφανθούν για τη διάσπαση,

(δ) να εξασφαλίσει ότι οι πιστωτές κάθε εταιρείας που συμμετέχει στη διάσπαση έλαβαν ή μπορούν να προμηθευθούν τουλάχιστον το σχέδιο διασπάσεως εντός προθεσμίας αρκετής για να μπορέσουν να το εξετάσουν εγκαίρως,  και πάντως τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνελεύσεως της εταιρείας τους, η οποία θα κληθεί να αποφανθεί για τη διάσπαση,

(ε) να εγκρίνει το σχέδιο διασπάσεως.