Προστασία τρίτων. Προστασία πιστωτών και κατόχων χρεωστικών ομολόγων.

201Δ.(1)(α) Ως προς την προστασία πιστωτών σε σχέση με απαιτήσεις τους που γεννήθηκαν πριν από την δημοσίευση του προβλεπόμενου στο άρθρο 201Γ σχεδίου αναδιοργανώσεως και δεν είναι ακόμη ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της δημοσιεύσεως, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 200.

(β) Το διάταγμα που θα εκδοθεί από το Δικαστήριο πρέπει να λαμβάνει πρόνοια για  υποχρέωση των συμμετεχουσών εταιρειών να παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις στους πιστωτές όταν:

(i) Η οικονομική κατάσταση των συγχωνευόμενων εταιρειών (σε περίπτωση συγχωνεύσεως δι’ αποροφήσεως ή δημιουργίας νέας εταιρείας) ή της διασπώμενης εταιρείας καθώς και της εταιρείας, η οποία, σύμφωνα με το σχέδιο διασπάσεως θα αναδεχθεί την υποχρέωση προς τους πιστωτές (σε περίπτωση διασπάσεως), καθιστούν απαραίτητη την προστασία αυτή, και

(ii) εφ’ όσον οι εν λόγω πιστωτές δεν διαθέτουν ήδη παρόμοιες εγγυήσεις:

Νοείται ότι οι πιστωτές δικαιούνται να απευθυνθούν στο επαρχιακό δικαστήριο με αίτημα να ληφθούν επαρκή μέτρα προστασίας, υπό τον όρο ότι μπορούν αξιόπιστα να αποδείξουν ότι, λόγω της συγχώνευσης, η ικανοποίηση των αξιώσεών τους διατρέχει κίνδυνο και ότι κανένα επαρκές μέτρο προστασίας δεν έχει ληφθεί από την εταιρεία.

(γ) Εάν σε περίπτωση διασπάσεως δεν έχει ικανοποιηθεί πιστωτής εταιρείας, στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αντίστοιχη υποχρέωση σύμφωνα με το σχέδιο διασπάσεως, κάθε μία από τις επωφελούμενες εταιρείες ευθύνεται για την υποχρέωση αυτή ομού και κεχωρισμένως. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται για κάθε επωφελούμενη εταιρεία εκτός εκείνης, στην οποία μεταβιβάσθηκε η υποχρέωση, στο ύψος του καθαρού ενεργητικού που διανέμεται σε αυτήν.

(2)(α) Ως προς την προστασία των κατόχων χρεωστικών ομολόγων εταιρειών, οι οποίες συγχωνεύονται ή συμμετέχουν σε διάσπαση, εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 200, εκτός αν η συγχώνευση ή η διάσπαση εγκρίθηκε από συνέλευση των κατόχων χρεωστικών ομολόγων βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 198, ή από τους κατόχους αυτούς ατομικά.

(β) Εάν σε περίπτωση διασπάσεως δεν έχει ικανοποιηθεί κάτοχος χρεωστικών ομολόγων εταιρείας, στην οποία έχει μεταβιβασθεί η αντίστοιχη υποχρέωση σύμφωνα με το σχέδιο διασπάσεως, κάθε μία από τις επωφελούμενες εταιρείες ευθύνεται για την υποχρέωση αυτή ομού και κεχωρισμένως. Η ευθύνη αυτή περιορίζεται για κάθε επωφελούμενη εταιρεία εκτός εκείνης, στην οποία μεταβιβάσθηκε η υποχρέωση, στο ύψος του καθαρού ενεργητικού που διανέμεται σε αυτήν.