Ισχύς και έννομες συνέπειες της αναδιοργανώσεως.

201ΣΤ.(1) Ως προς την έναρξη ισχύος της αναδιοργανώσεως τυγχάνει εφαρμογής το εδάφιο (3) του άρθρου 198.

(2) Τηρουμένης της διατάξεως του εδαφίου (1), η συγχώνευση επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) Την καθολική μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας, ενεργητικού και παθητικού, της απορροφώμενης εταιρείας προς την απορροφώσα εταιρεία, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο σχέδιο συγχωνεύσεως. Η μεταβίβαση αυτή έχει ισχύ τόσον μεταξύ απορροφώμενης και απορροφώσας εταιρείας, όσον και έναντι τρίτων·

(β) Οι μέτοχοι της απορροφώμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας:

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των οριζόμενων στις υποπαραγράφους (ii) και (iii), της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 201Α εταιρικών αναδιοργανώσεων.

(γ) Η απορροφώμενη εταιρεία παύει να υπάρχει.

(3) Η διάσπαση επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

(α) Την καθολική μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας, ενεργητικού και παθητικού, της διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες εταιρείες, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο σχέδιο διασπάσεως.  Η μεταβίβαση αυτή έχει ισχύ τόσον μεταξύ διασπώμενης εταιρείας και επωφελούμενων εταιρειών, όσον και έναντι τρίτων.

(β) Οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι μίας ή περισσότερων επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται στο σχέδιο διασπάσεως.

(γ) Η διασπώμενη εταιρεία παύει να υπάρχει.