Θέσμια συνέλευση και θέσμια έκθεση

124. -(1) Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές και κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση και που έχει μετοχικό κεφάλαιο, συγκαλεί ετήσια γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας, που ονομάζεται η “θέσμια συνέλευση” μέσα σε περίοδο όχι μικρότερη από ένα μήνα και όχι μεγαλύτερη από τρεις μήνες από την ημερομηνία που η εταιρεία δικαιούται να προχωρήσει στην έναρξη των εργασιών της.

(2) Τουλάχιστο δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης, οι σύμβουλοι αποστέλλουν έκθεση (στο Νόμο που αναφέρεται αυτό ως η “θέσμια έκθεση”) σε κάθε μέλος της εταιρείας:

Νοείται ότι αν η θέσμια έκθεση αποσταλεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας που προνοείται από το εδάφιο αυτό, ανεξάρτητα από το γεγονός αυτό, λογίζεται ότι έχει αποσταλεί κατάλληλα αν συμφωνηθεί έτσι από όλα τα μέλη που δικαιούνται να παραστούν και να ψηφίσουν στη συνέλευση.

(3) Η θέσμια έκθεση πιστοποιείται τουλάχιστον από δύο συμβούλους της εταιρείας και δηλώνει-

(α) τον ολικό αριθμό των μετοχών που έχουν παραχωρηθεί, που τις διακρίνει ως πλήρως ή μερικώς πληρωμένες διαφορετικά ή σε μετρητά, και δηλώνει σε περίπτωση μετοχών μερικώς πληρωμένων το ποσό που έχει πληρωθεί με τον τρόπο αυτό, και σε καθεμιά περίπτωση την αντιπαροχή για την οποία παραχωρήθηκαν

(β) το συνολικό ποσό σε μετρητά που λήφθηκε από την εταιρεία σχετικά με όλες τις μετοχές που έχουν παραχωρηθεί, χωρισμένο όπως προαναφέρθηκε

(γ) περίληψη των εισπράξεων της εταιρείας και των πληρωμών που έγιναν από αυτές, μέχρι ημερομηνία μέσα σε επτά ημέρες μετά από την ημερομηνία της έκθεσης, εκθέτοντας με διακριτικούς τίτλους τις εισπράξεις της εταιρείας από μετοχές και χρεωστικά ομόλογα και άλλες πηγές, τις πληρωμές που έγιναν από αυτές, και στοιχεία που αφορούν το υπόλοιπο, που έχει απομείνει, και λογαριασμό ή εκτίμηση των προκαταρκτικών εξόδων της εταιρείας

(δ) τα ονόματα διευθύνσεις και περιγραφές των συμβούλων, ελεγκτών, αν υπάρχουν, διαχειριστών αν υπάρχουν, και γραμματέα της εταιρείας και

(ε) τα στοιχεία οποιασδήποτε σύμβασης, η μετατροπή της οποίας θα υποβληθεί για έγκριση στη συνέλευση, μαζί με τα στοιχεία της μετατροπής ή προτεινόμενης μετατροπής.

(4) Η θέσμια έκθεση, κατά την έκταση που αναφέρεται στις μετοχές που παραχωρήθηκαν από την εταιρεία, και στα χρήματα που εισπράχτηκαν αναφορικά με αυτές, και στις εισπράξεις και πληρωμές της εταιρείας από το λογαριασμό κεφαλαίου, πιστοποιείται ως ορθή από τους ελεγκτές, αν υπάρχουν, της εταιρείας.

(5) Οι σύμβουλοι μεριμνούν, αντίγραφο της θέσμιας έκθεσης που πιστοποιήθηκε όπως απαιτείται από το άρθρο αυτό, να παραδίνεται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή αμέσως μετά την αποστολή της στα μέλη της εταιρείας.

(6) Οι σύμβουλοι μεριμνούν ώστε ο κατάλογος που δείχνει τα ονόματα, περιγραφές και διευθύνσεις των μελών της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από αυτούς αντίστοιχα, παρουσιαστεί κατά την έναρξη της συνέλευσης και παραμείνει ανοικτός και προσιτός σε οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

(7) Τα μέλη της εταιρείας που είναι παρόντα στη συνέλευση δύνανται να συζητούν οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την ίδρυση της εταιρείας, ή θέμα που προκύπτει από θέσμια έκθεση, ανεξάρτητα αν δόθηκε ή όχι ειδοποίηση προηγουμένως, αλλά δεν δύναται να ληφθεί κανένα ψήφισμα για το οποίο δεν δόθηκε ειδοποίηση σύμφωνα με το καταστατικό.

(8) Η συνέλευση δύναται να αναβάλλεται από καιρό σε καιρό, και σε κάθε συνέλευση που αναβλήθηκε δύναται να ληφθεί απόφαση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση σύμφωνα με το καταστατικό, είτε προηγουμένως είτε μετά από την προηγούμενη συνέλευση, και η συνέλευση που αναβλήθηκε αποκτά τις ίδιες εξουσίες όπως η αρχική συνέλευση.

(9) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού, κάθε σύμβουλος της εταιρείας που εν γνώσει του και εσκεμμένα είναι ένοχος της παράλειψης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

(10) Το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής σε ιδιωτική εταιρεία.