Ετήσια γενική συνέλευση

125.-(1) Κάθε εταιρεία συγκροτεί κάθε χρόνο γενική συνέλευση ως την ετήσια της συνέλευση επιπρόσθετα προς οποιεσδήποτε άλλες συνελεύσεις κατά το χρόνο εκείνο και ορίζει τη συνέλευση ως τέτοια στις ειδοποιήσεις που τη συγκαλούν και δεν πρέπει να περάσουν περισσότεροι από δεκαπέντε μήνες μεταξύ μιας ετήσιας γενικής συνέλευσης εταιρείας και της επόμενης, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 142:

Νοείται ότι, εφόσον εταιρεία συγκροτεί την πρώτη ετήσια συνέλευση της μέσα σε δεκαοκτώ μήνες από τη σύσταση της, δεν είναι αναγκαίο να τη συγκροτήσει κατά το χρόνο της σύστασης της ή τον επόμενο χρόνο.

(2) Αν παραλειφθεί να συγκροτηθεί συνέλευση της εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αίτηση οποιουδήποτε μέλους της εταιρείας, να δώσει οδηγίες για σύγκληση γενικής συνέλευσης της εταιρείας και να δώσει τέτοιες βοηθητικές ή παρεμφερείς ή ακόλουθες οδηγίες όπως το Υπουργικό Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμο, περιλαμβανομένων οδηγιών που μετατρέπουν ή συμπληρώνουν σχετικά με τη σύγκληση, συγκρότηση και διεξαγωγή της συνέλευσης, την εφαρμογή του καταστατικού της εταιρείας και με το παρόν δηλώνεται ότι οι οδηγίες οι οποίες δυνατό να δοθούν σύμφωνα με το εδάφιο αυτό περιλαμβάνουν οδηγίες ότι ένα μέλος της εταιρείας που παρίσταται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο λογίζεται ότι αποτελεί συνέλευση.

(3) Γενική συνέλευση που συγκροτείται σύμφωνα με το εδάφιο (2), με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε οδηγιών του Υπουργικού Συμβουλίου, θεωρείται ως ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας αλλά όταν συνέλευση που συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, δεν συγκροτείται μέσα στο χρόνο που σημειώθηκε η παράλειψη της συγκρότησης της ετήσιας γενικής συνέλευσης της εταιρείας, η συνέλευση που συγκροτήθηκε με τον τρόπο αυτό δεν θεωρείται ως η ετήσια γενική συνέλευση για το χρόνο που συγκροτήθηκε, εκτός αν κατά τη συνέλευση αυτή η εταιρεία αποφασίσει ότι θεωρείται με τον τρόπο αυτό.

(4) Όταν εταιρεία αποφασίσει ότι συνέλευση θα θεωρηθεί με τον τρόπο αυτό, αντίγραφο του ψηφίσματος μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έγκριση του, παραδίδεται στον έφορο εταιρειών και καταχωρείται από αυτόν.

(5) Αν παραλειφθεί να συγκροτηθεί συνέλευση της εταιρείας σύμφωνα με το εδάφιο (1), ή να υπάρξει συμμόρφωση με οποιεσδήποτε οδηγίες του Υπουργικού Συμβουλίου βάσει του εδαφίου (2), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, και αν υπάρξει παράλειψη συμμόρφωσης με το εδάφιο (4), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη, υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.