Εξουσία απαίτησης πληροφοριών για πρόσωπα που έχουν συμφέρον σε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα

167.-(1) Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι υπάρχει εύλογη αιτία για έρευνα για την ιδιοκτησία μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων εταιρείας και ότι δεν παρίσταται ανάγκη να διοριστεί επιθεωρητής για το σκοπό αυτό, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απαιτήσει από κάθε πρόσωπο που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει -

(α) ότι έχει ή είχε συμφέρον σε εκείνες τις μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα ή

(β) ότι σχετικά με εκείνες τις μετοχές και τα χρεωστικά ομόλογα, ενεργεί ή ενέργησε ως ο δικηγόρος ή αντιπρόσωπος προσώπου που έχει συμφέρον σε αυτά,

να παράσχει σε αυτό οποιαδήποτε πληροφορία έχει ή εύλογα δύναται να αναμένεται να λάβει για το υφιστάμενο ή παρελθόν συμφέρον σε εκείνες τις μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα και τα ονόματα και διευθύνσεις οποιωνδήποτε προσώπων που έχουν συμφέρον και οποιωνδήποτε προσώπων που ενεργούν ή ενέργησαν εκ μέρους τους σε σχέση με τις μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού πρόσωπο θεωρείται ότι έχει συμφέρον σε μετοχή ή χρεωστικό ομόλογο αν έχει δικαίωμα να αποκτήσει ή διαθέσει τη μετοχή ή χρεωστικό ομόλογο ή οποιοδήποτε συμφέρον σε αυτό ή να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου αναφορικά με αυτά ή αν η συγκατάθεση του είναι αναγκαία για την άσκηση δικαιωμάτων άλλων προσώπων που έχουν συμφέρον σε αυτά ή αν άλλα πρόσωπα που έχουν συμφέρον σε αυτά δύναται να απαιτηθεί από αυτά ή είναι συνηθισμένα να ασκούν τα δικαιώματα τους σύμφωνα με τις οδηγίες του.

(3) Κάθε πρόσωπο που παραλείπει να δώσει πληροφορίες που απαιτείται να δώσει με βάση το άρθρο αυτό ή που ενώ δίνει τέτοιες πληροφορίες προβαίνει σε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι ψευδής σε ουσιώδη λεπτομέρεια ή προβαίνει απερίσκεπτα σε δήλωση που είναι ψευδής σε ουσιώδη λεπτομέρεια, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.