Εξουσία επιβολής περιορισμών σε μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα

168.-(1) Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με έρευνα με βάση το εδάφιο 166 ή 167, ότι υπάρχει δυσκολία για εξακρίβωση των σχετικών γεγονότων αναφορικά με οποιεσδήποτε μετοχές (εκδομένες ή που θα εκδοθούν) και ότι η δυσκολία οφείλεται εξολοκλήρου ή κυρίως στην απροθυμία των ενδιαφερόμενων προσώπων ή οποιωνδήποτε από αυτά να βοηθήσουν την έρευνα όπως απαιτεί ο Νόμος αυτός, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να διατάξει όπως οι μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από το άρθρο αυτό μέχρι εκδόσεως περαιτέρω διατάγματος.

(2) Εφόσο μετοχές διατάσσεται να υπόκεινται σε περιορισμούς που επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο αυτό-

(α) οποιαδήποτε μεταβίβαση των μετοχών εκείνων ή σε περίπτωση μετοχών που δεν εκδόθηκαν, οποιαδήποτε μεταβίβαση του δικαιώματος για έκδοση τους και οποιαδήποτε έκδοση τους θα είναι άκυρη

(β) Κανένα δικαίωμα ψήφου δεν θα ασκείται σχετικά με τις μετοχές εκείνες

(γ) δεν θα εκδίδονται περαιτέρω μετοχές αντί των μετοχών εκείνων ή κατά ακολουθία με οποιαδήποτε προσφορά που έγινε στον κάτοχο τους

(δ) εκτός σε εκκαθάριση, καμιά πληρωμή δεν γίνεται από την εταιρεία για οποιαδήποτε οφειλόμενα ποσά από την εταιρεία για εκείνες τις μετοχές είτε σε σχέση με το κεφάλαιο είτε διαφορετικά.

(3) Όταν το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει διάταγμα που διατάσσει όπως οι μετοχές υπόκεινται στους αναφερόμενους περιορισμούς ή αρνείται να εκδώσει διάταγμα που να διατάσσει όπως οι μετοχές παύσουν να υπόκεινται σε αυτούς, οποιοδήποτε πρόσωπο δυσαρεστημένο από αυτό δύναται να ζητήσει από το Δικαστήριο, και το Δικαστήριο δύναται, αν το θεωρήσει ορθό, να διατάξει όπως οι μετοχές παύσουν να υπόκεινται στους αναφερόμενους περιορισμούς.

(4) Οποιοδήποτε διάταγμα, είτε είναι του Υπουργικού Συμβουλίου είτε του Δικαστηρίου, που διατάσσει όπως οι μετοχές παύσουν να υπόκεινται στους αναφερόμενους περιορισμούς το οποίο ρητώς γίνεται με σκοπό να επιτρέψει μεταβίβαση των μετοχών εκείνων, δύναται να προνοεί τη συνέχιση των περιορισμών που αναφέρθηκαν στις παραγράφους (γ) και (δ) του εδαφίου (2) είτε εξολοκλήρου είτε μερικώς στην έκταση στην οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε δικαίωμα που αποκτήθηκε ή προσφορά που έγινε πριν από τη μεταβίβαση.

(5) Κάθε πρόσωπο που-

(α) ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα διάθεσης μετοχών για τις οποίες γνωρίζει ότι υπόκεινται εκάστοτε στους αναφερόμενους περιορισμούς ή για οποιοδήποτε δικαίωμα που εκδίδεται μαζί με τις μετοχές αυτές ή

(β) ασκεί το δικαίωμα ψήφου σχετικά με οποιεσδήποτε τέτοιες μετοχές, είτε ως κάτοχος ή αντιπρόσωπος, ή διορίζει αντιπρόσωπο να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου σχετικά με αυτές ή

(γ) ενώ είναι κάτοχος οποιωνδήποτε τέτοιων μετοχών, παραλείπει να γνωστοποιήσει ότι αυτές υπόκεινται στους αναφερόμενους περιορισμούς σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν γνωρίζει ότι έχει γνώση για το γεγονός εκείνο αλλά γνωρίζει ότι δικαιούται, αν δεν υπήρχαν οι αναφερόμενοι περιορισμοί, να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου, σχετικά με τις μετοχές εκείνες είτε ως κάτοχος ή αντιπρόσωπος,

υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(6) Όταν εκδίδονται μετοχές οποιασδήποτε εταιρείας κατά παράβαση των αναφερόμενων περιορισμών η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(7) Ποινική δίωξη δεν ασκείται σύμφωνα με το άρθρο αυτό παρά με τη συγκατάθεση του Γενικού Εισαγγελέα.

(8) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται αναφορικά με χρεωστικά ομόλογα όπως αυτό εφαρμόζεται σχετικά με μετοχές.