Διορισμός και εξουσίες επιθεωρητών να ερευνούν ιδιοκτησία εταιρείας

166.-(1) Όταν φανεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι υπάρχει εύλογη αιτία να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό, αυτό δύναται να διορίσει ένα ή περισσότερους ικανούς επιθεωρητές να ερευνήσουν και υποβάλουν έκθεση ως προς τα μέλη οποιασδήποτε εταιρείας και διαφορετικά σχετικά με την εταιρεία, για το σκοπό του καθορισμού των πραγματικών προσώπων που είχαν ή έχουν οικονομικό συμφέρον στην επιτυχία ή αποτυχία, πραγματική ή φαινομενική, της εταιρείας ή δύνανται να ελέγχουν ή επηρεάζουν ουσιαστικά την πολιτική της εταιρείας.

(2) Ο διορισμός επιθεωρητή βάσει του άρθρου αυτού δύναται να ορίζει το σκοπό της έρευνας του, είτε σχετικά με τα θέματα ή την περίοδο που θα διαρκέσει ή διαφορετικά, και ειδικά δύναται να περιορίζει την έρευνα σε θέματα συνδεδεμένα με ορισμένες μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα.

(3) Όταν γίνεται αίτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο αυτό σχετικά με ορισμένες μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα εταιρείας από μέλη της εταιρείας, και ο αριθμός των αιτητών ή το ποσό των μετοχών που κατέχονται από αυτούς δεν είναι λιγότερο από εκείνο που απαιτείται για αίτηση από το άρθρο 158, για το διορισμό επιθεωρητή, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει επιθεωρητή για να διεξάγει την έρευνα εκτός αν ικανοποιηθεί ότι η αίτηση είναι ενοχλητική και ο διορισμός του επιθεωρητή δεν αποκλείει από το πλαίσιο της έρευνας του οποιοδήποτε θέμα που απαιτείται από την αίτηση να περιληφθεί στην έρευνα, εκτός, αν κατά την έκταση που το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι δεν είναι εύλογη η διερεύνηση του θέματος εκείνου.

(4) Τηρουμένων των όρων διορισμού επιθεωρητή οι εξουσίες του περιλαμβάνουν την έρευνα για την ύπαρξη περιστάσεων οι οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη διευθέτησης ή συνεννόησης που, αν και δεν είναι νομικά δεσμευτική, τηρείται ή είναι ενδεχόμενο να τηρείται στην πρακτική και είναι σχετική με τους σκοπούς της έρευνας του.

(5) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας σύμφωνα με το άρθρο αυτό, τα άρθρα 160 μέχρι 162 τυγχάνουν εφαρμογής με τις αναγκαίες τροποποιήσεις των αναφορών στις υποθέσεις της εταιρείας ή σε εκείνες οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε-

(α) τα αναφερόμενα άρθρα να τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με όλα τα πρόσωπα που έχουν ή είχαν ή που ο επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχουν οικονομικό συμφέρον από την επιτυχία ή αποτυχία ή τη φαινομενική επιτυχία ή αποτυχία της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νομικού προσώπου του οποίου τα μέλη, υπόκεινται σε έρευνα μαζί με εκείνη της εταιρείας, ή δύνανται να ελέγχουν ή επηρεάζουν ουσιαστικά την πολιτική της, περιλαμβανομένων και προσώπων που ενδιαφέρονται μόνο για λογαριασμό άλλων, όπως αυτά τυγχάνουν εφαρμογής σε σχέση με αξιωματούχους και αντιπροσώπους της εταιρείας ή του άλλου νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση και

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο δεν είναι υπόχρεο να εφοδιάζει την εταιρεία ή άλλο πρόσωπο με αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης επιθεωρητή που διορίστηκε με βάση το άρθρο αυτό ή με πλήρες αντίγραφο της αν έχει τη γνώμη ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη κοινοποίηση του περιεχομένου της έκθεσης ή τμημάτων της αλλά μεριμνά όπως αντίγραφο τέτοιας έκθεσης ή τμημάτων της έκθεσης ανάλογα με την περίπτωση, αναφορικά με τα οποία δεν έχει τέτοια γνώμη, φυλάγονται από τον έφορο.

(6) Οι δαπάνες οποιασδήποτε έρευνας σύμφωνα με το άρθρο αυτό πληρώνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο από τις δημόσιες προσόδους.